PDFЗаседание на Общински съвет Червен бряг – 30.04.2018 г.

 

 • Решение № 915 – Относно: Пряко предаване  на заседанието на Общинския съвет по местния радиовъзел
 • Решение № 916 – Заснемане и излъчване на заседанието на Общинския съвет по КТ “ЕТА”
 • Решение № 917 – Отчет на Общинските търговски дружества за 2017 г. -Бизнес план на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД  за 2018 година
 • Решение № 918 – Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на  изпълнение проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. и реш. № 279/27.06.2016г.)
 • Решение № 919 – Информация относно снегопочистването в община Червен бряг през зимния сезон 2017/2018г.
 • Решение № 920 – Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 2017 год. на община Червен бряг
 • Решение № 921 – Предложение относно даване предварително съгласие за промяна на границите, смяна на характера от публична в частна на имот с идентификатор 80501.807.79 по КК и КР на гр. Червен бряг, и обединение с имот с идентификатор 80501.807.78 по КК и КР на гр. Червен бряг.
 • Решение № 922 – Докладна записка относно неотложни потребности за извършване на текущи ремонти (рехабилитация на пътно покритие) на участъци от уличната мрежа в гр. Червен бряг, за които общината не разполага с необходимите средства
 • Решение № 923 – Предложение относно приемане на годишен план за приватизация на общинска собственост през 2018г. и откриване на процедура за приватизация на имот- частна общинска собственост, представляващ сграда за търговия с идентификатор 80501.801.86.1 по КККР на гр.Червен бряг, актуван с АОС №1622/19.01.2011 г. на община Червен бряг
 • Решение № 924 – Предложение относно приемане на план за действие на община Червен бряг в изпълнение на стратегия  на област Плевен за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна  с ромите ситуация/2017 г.-2020 г./
 • Решение № 925 – Предложение относно изменение  на Критериите за отпускане на еднократна финансова  помощ на граждани в община Червен бряг.
 • Решение № 926 – Предложение относно  кандидатстване на Община Червен бряг пред Фонд „Социална Закрила“ към МТСП с проектно предложение с наименование „Модернизиране  на кухненското оборудване и обзавеждане на Общински социални услуги – ДСП- Червен бряг“.
 • Решение № 927 – Предложение относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Червен бряг по изпълнение на Общинската  стратегия за развитие на социалните услуги в община Червен бряг 2016-2020година за 2019 година.
 • Решение № 928 – Предложение относно  приемане на нова Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на  общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Червен бряг.
 • Решение № 929 – Предложение относно изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на  Община Червен бряг.
 • Решение № 930 – Предложения за награждаване на изявени спортисти, спортни клубове  и заслужили спортни деятели по повод Деня на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта- 17 май.
 • Решение № 931 – Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.
 • Решение № 932 – Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Ванеса Иванова Василева от с. Глава, община Червен бряг.
 • Решение № 933 – Предложение относно определяне общински съветник за член на комисията по избор на членове  на Съвета на децата.
 • Решение № 934 – Предложение относно приемане на строителна програма за изграждане, ремонт и поддръжка на общински пътища- 2018г.
 • Решение № 935 – Предложение  относно учредяване възмездно право на преминаване/прокарване по улица от ОК 316 до ОК 323, кв. 124 по ПРЗ на гр. Койнаре, община Червен бряг – общинска собственост, по чл. 192, ал.3, чл. 193, ал.4 от ЗУТ.
 • Решение № 936 – Предложение относно разрешаване изработването  на изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за квартали 74б, 77, 80, 81 и 82 по действащия ПУП на гр. Червен бряг.
 • Решение № 937 – Информация за изпълнението на изискванията на промените в ЗСПЗЗ за привеждане в съответствие на животинските единици на фермите с площите пасища и мери и промените в подписаните 5-годишни договори.
 • Решение № 938 – Предложение относно  изменение и допълнение на Решения № 837/29.01.2018 г. и № 838/29.01.2018 г. на Общински съвет – Червен бряг, делба на поземлен имот с идентификатор 80501.37.18, находящ се в землището на гр. Червен бряг и обезщетение при изпълнение на съдебни решения.
 • Решение № 939 – Информация относно изпълнение на концесионните договори за предоставените водни обекти в община Червен бряг.
 • Решение № 940 – Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – сграда, находяща се в с. Бресте, общ. Червен бряг, завладяна от община Червен бряг съгласно чл.13, ал.2 от Закона за общинската собственост.
 • Решение № 941 – Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общинския съвет и Кмета на общината и Справка за изминатите километри на служебните автомобили на Община Червен бряг за първо тримесечие на 2018 година.
 • Решение № 942 – Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ помещения, предназначени за  лекарски кабинет за осъществяване на консултация и медицинска помощ на населението.
 • Решение № 943 – Предложение относно изпълнение на решение № 908/26.03.2018г. на Общински съвет Червен бряг  относно предварително съгласие за промяна границите на урегулиран поземлен имот и плана за регулация на гр. Червен бряг- имот идентификатор 80501.804.247 по КККР на гр. Червен бряг.
 • Решение № 944 – Предложение относно изпълнение на решение № 907/26.03.2018г.  на Общински съвет Червен бряг относно предварително съгласие за смяна на характера на част от имот в парцел I, кв. 43 по ПРЗ на с. Реселец от публична в частна собственост и изработване проект за допускане на ПУП.
 • Решение № 945 – Предложение относно отмяна на Решение № 906 от 26.03.2018 г. на Общински съвет – гр. Червен бряг. Приемане на пазарна оценка и продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Радомирци – УПИ ІV, кв.101.
 • Решение № 946 – Предложение относно  разрешение за изнасяне на пазара за плодове и зеленчуци.
 • Решение № 947 – Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2018 година, приемане на пазарнa оценкa и продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-647, кв. 58 по ПРЗ на с. Глава.
 • Решение № 948 – Предложение относно  смяна характера на сгради от публична общинска собственост в частна общинска собственост- сгради , находящи се в V кв.
 • Решение № 949 – Предложение относно обособяване на два броя площадки по 5.00 /пет/ кв. м. за поставяне на 2 /два/ броя хладилни витрини за сладолед, находящи се в гр. Червен бряг /ЦГЧ/, площад „Марко Ненков“ /до тото пункта/ и провеждане на процедура за отдаване под наем.
 • Решение № 950 – Разглеждане на Покана във връзка с   определяне представител на Община Червен бряг в Общо събрание на акционерите в „ТЕРА” АД на 31.05.2018 г.
 • Решение № 951 – Предложение относно  съгласие за свързано застрояване по вътрешни общи имотни граници на поземлени имоти с идентификатор 80501.804.241, 80501.804.242 и 80501.804.24 Общинска собственост, по КК и КР на гр. Червен бряг.

PDF Предл.от постоянни комисии за сесия ОбС Ч.бряг-30.04.2018г.

Приложения и материали към заседание ОбС Ч.бряг-30.04.2018