УТВЪРДИЛ

КМЕТ:

/инж. ДАНАИЛ ВЪЛОВ/

ПРОТОКОЛ

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 г.

Днес, 29.03.2018 г. в 14:00 часа, в стая 406 на Общинска администрация, комисия назначена със Заповед № РД-10-109/28.03.2018 г. на Кмета на Община Червен бряг, на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение № 866/26.02.2018г. на Общински съвет – Червен бряг, в състав:

Председател: инж. Бойко Бойков – нач. отдел ОбС и СД

Юрист: Марияна Петкова

Членове: 1. Десислава Михайлова – гл. специалист ОбС и СД

 1. Весела Попова – мл. експерт ОбС и СД
 2. Николай Димитров – общински съветник
 3. Татяна Кръстева- гл. експерт Общинска служба „Земеделие” – Червен бряг
 4. Кмет на населеното място – Атанаска Иванова – кмет на с. Бресте, Тихомир Минков – кмет на с. Глава, Момчил Митов – кмет на с. Горник, Галин Янчев – кмет на с. Девенци, Данаил Тоновски – кмет на гр. Койнаре, Яница Мишева – кмет на с. Лепица, Петьо Йотов – кмет на с. Радомирци, Нинчо Иванов – кмет на с. Ракита, Мито Митов – кмет на с. Реселец, Георги Георгиев – кмет на с. Рупци, Христинка Димитрова – кмет на с. Сухаче, Нели Дакова – кмет на с. Телиш, Димчо Бешовишки – кмет на с. Чомаковци.

На основание чл.100, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, Комисията започна работа след като членовете на комисията представиха декларации по смисъла на Търговския закон, че не са свързани лица с участниците в процедурата или с членове на неговите управителни или контролни органи.

Комисията се събра със задача да определи необходимите площи, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади и да извърши разпределение на свободните имоти от ОПФ.

Момчил Митов – кмет на с. Горник, не взе участие при разпределението на пасища, мери и ливади, които се намират на територията на кметство с. Горник, съгласно § 1, ал. 1, т. 1 от ТЗ.

Комисията извърши разпределение на пасища, мери и ливади по подадени заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ, както следва:

 1. Землище с. Ракита:
 • Заявление с рег. № 44-А-61/06.03.2018 г. от Асен Георгиев Желязков;
 • Заявление с рег. № 44-М-120/06.03.2018 г. от Мирослав Валентинов Мирчев;
 1. Землище с. Горник:
 • Заявление с рег. № 44-С-82/06.03.2018 г. от Стефка Тодорова Маринова.

Комисията премина към определяне на минимално полагащите им се площи, приравнени към животински единици, съобразявайки се с ползваните от тях (собствени или наети) площи (декларирани в Приложение №3), подробно разписани в таблица 1.

Таблица 1

Правоимащо лице Населено място Животно

въден обект

Брой животни ЖЕ Площ дка min Наети собствени площи/дка Площ за разпределение в дка min
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Асен Георгиев Желязков Ракита 6195090113 /стар 5998-0181/ 317 47,55 713,250 713,25
2. Мирослав Валентинов Мирчев Ракита 6195020047 /стар 5998-0110/ 51 7,65 153,00 10,622 153,00
3. Стефка Тодорова Маринова Горник 1654000002 /стар 5991-0020/ 81 81 1215,000 1215,000

Минималната площ за разпределяне (графа 7) е определена на база животински единици, съобразно разпоредбата на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, имайки предвид не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория; за отглеждане на  говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория; за отглеждане на говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие“ и „Плащания за поддържане на биологично земеделие“, включени в направление биологично животновъдство, до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите. Предвид получените резултати в таблица 1, графа 9, а именно необходимата минимална площ за разпределяне в декари, комисията взе следнот

РЕШЕНИЕ:

 1. Разпределя на Асен Георгиев Желязков площ от 775,559 дка в землището на с. Ракита, следните имоти:

Имот № Местност НТП Кат. Площ дка
1 047026 МОГИЛАТА Пасище, мера V 15.001
 2 049002 ГОРЕН МЕКИШАК Пасище, мера Х 10.692
 3 049020 ГОРЕН МЕКИШАК Пасище, мера ІV 15.600
 4 049021 ГОРЕН МЕКИШАК Пасище, мера ІV 6.648
 5 054001 РУДИНАТА Пасище, мера Х 18.550
 6 054002 РУДИНАТА Пасище, мера Х 53.824
 7 055002 КРУШАКА Пасище, мера ІV 14.296
 8 056001 ЕЗЕРОТО Пасище, мера ІV 110.417
 9 058021 ИЛКОВСКИ ВРЪХ Пасище, мера V 132.985
 10 058031 ИЛКОВСКИ ВРЪХ Пасище, мера ІV 24.927
 11 061027 КРАИЩЕ Пасище, мера ІV 20.500
 12 061029 КРАИЩЕ Пасище, мера ІV 72.000
 13 061030 КРАИЩЕ Пасище, мера ІV 73.700
 14 063007 КРАИЩЕТО Пасище, мера ІІІ 6.177
 15 063011 КРАИЩЕТО Пасище, мера ІІІ 7.173
 16 063014 КРАИЩЕТО Пасище, мера ІІІ 60.178
 17 063015 КРАИЩЕТО Пасище, мера ІІІ 21.000
 18 063018 КРАИЩЕТО Пасище, мера ІІІ 1.188
 19 064010 КРАИЩЕТО Пасище, мера ІІІ 3.417
 20 078034 БЛИЗНАКОВА БАРА Пасище, мера ІІІ 16.029
 21 086050 СЕЛИЩЕТО Пасище, мера V 50.862
 22 101013 СЕМКОВА ЛЪК Пасище, мера ІІІ 40.395
775.559

 1. 2. Разпределя на Мирослав Валентинов Мирчев площ от 158,539 дка в землището на с. Ракита, следните имоти:

Имот № Местност НТП Кат. Площ дка
1 074018 БРЕСТОВА ПОЛЯНА Пасище, мера ІІІ 12.153
2 072040 ПЪРВАНОВСКИ ДОЛ Пасище, мера ІІІ 13.489
3 085016 СЕЛИЩЕТО Пасище, мера V 9.094
 4 086011 СЕЛИЩЕТО Пасище, мера ІІІ 8.902
 5 090028 ИГИНА ПОЛЯНА Пасище, мера ІІІ 20.822
 6 092003 КРАИЩЕ Пасище, мера ІІІ 24.356
 7 092007 КРАИЩЕ Пасище, мера ІІІ 5.358
 8 094001 КРАИЩЕ Пасище, мера ІІІ 7.164
 9 110016 СОВАТСКИ ДОЛ Пасище, мера ІV 4.367
 10 113019 ПЛОЧАТА Пасище, мера ІХ 8.688
 11 113020 ПЛОЧАТА Пасище, мера ІХ 28.968
 12 114010 СОВАТСКИ ДОЛ Пасище, мера V 2.830
 13 114014 СОВАТСКИ ДОЛ Пасище, мера ІV 4.454
 14 114016 СОВАТСКИ ДОЛ Пасище, мера ІV 7.894
158.539

 1. 3. Разпределя на Стефка Тодорова Маринова площ от 797,046 дка в землището на с. Горник, следните имоти:

Имот № Местност НТП Кат. Площ дка
1 002001 СТАНИЛОВЕЦ Пасище, мера Х 109.600
2 002003 СТАНИЛОВЕЦ Пасище, мера Х 25.646
3 007018 МАКЬОВЕЦ Пасище, мера Х 129.183
4 009021 РАВНИЩЕТО Пасище, мера ІХ 39.508
5 078001 ЛЕОВИЩЕ Пасище, мера VІІІ 157.809
6 079014 ЛЕОВИЩЕ Пасище, мера VІІІ 11.755
7 079015 ЛЕОВИЩЕ Пасище, мера VІІІ 53.368
8 079016 ЛЕОВИЩЕ Пасище, мера VІІІ 61.740
9 080006 ЛЕОВИЩЕ Пасище, мера VІІІ 25.911
10 080007 ЛЕОВИЩЕ Пасище, мера VІІІ 40.803
11 081001 ГАНЧОВ ВРЪХ Пасище, мера VІІІ 61.306
12 081022 ГАНЧОВ ВРЪХ Пасище, мера VІІІ 5.601
13 086004 ТОМАНЕЦ Пасище, мера VІІІ 58.125
 14 087004 ТОМАНЕЦ Пасище, мера VІІІ 8.879
15 048006 МАГАРЕТО Ливада Х 7.812
797.046

 1. 4. Допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на ползвателите, които са подали заявление и имат сключен 5 годишен договор за наем на пасища, мери в съответното землище:
Заявление № № Договор                  (срок-5 стоп.години) Договора изтича/год НАСЕЛЕНО МЯСТО ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН ЖЕ/БАБХ Площ/дка/ по договор Полагаща се площ/дка Разлика Разпределение на имоти №/дка
1 44-В-96/07.03.18 98-00-373/20.05.15 2018/2019 Бресте Валентина Илиева Йосифова 7.65 69.363 153.000 83.637 039011 – 8.003 дка
                    096001 – 15.753 дка
                    097001 – 36.661 дка
                    162001 – 4.807 дка
                    118017 – 67.024 дка
                       
2 44-Ц-28/09.02.18 98-00-329/18.05.15 2018/2019 Ракита Цеца Георгиева Петрова 41 173.124 820.000 646.876 054004 – 376.181 дка
                    059002 – 120.144 дка
                    088005 – 51.221 дка
                    092002 – 90.765 дка
                       
3 44-Ц-35/14.02.18 98-00-1000/15.06.16 2020/2021 Ракита Цанко Вълчев Цанов   43.358 144.000 100.642 088001- 39.208 дка
                    088004- 17.446 дка
                    095001- 38.161 дка
                       
4 44-Д-63/08.03.18 98-00-317/18.05.15 2018/2019 Чомаковци Деян Коев Деянов 27.25 129.123 408.750 279.627 126001- 12.666 дка
                    129001- 16.969 дка
                       

Настоящият протокол по чл. 37и, ал. 6 и ал. 8 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 4 от ППЗСПЗЗ да се обяви в кметството на съответното землище и да се публикува на интернет страницата на Община Червен бряг. Същият може да се обжалва от заинтересованите по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд – Червен бряг.

Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

КОМИСИЯ:

Председател: инж. Бойко Бойков – нач. отдел ОбС и СД ……………………

Юрист: Марияна Петкова ……………………

Членове: 1. Десислава Михайлова – гл. специалист ОбС и СД ……………………

 1. Весела Попова – мл. експерт ОбС и СД ……………………
 2. Николай Димитров – общински съветник ……………………
 3. Татяна Кръстева- гл. експерт Общинска служба ……………………

„Земеделие” – Червен бряг

 1. Атанаска Иванова – кмет на с. Бресте ……………………

Тихомир Минков – кмет на с. Глава …………………………..

Момчил Митов – кмет на с. Горник …………………….

Галин Янчев – кмет на с. Девенци ……………………

Данаил Тоновски – кмет на гр. Койнаре ……………………

Яница Мишева – кмет на с. Лепица ……………………

Петьо Йотов – кмет на с. Радомирци ……………………

Нинчо Иванов – кмет на с. Ракита ……………………

Мито Митов – кмет на с. Реселец ……………………

Георги Георгиев – кмет на с. Рупци ……………………

Христинка Димитрова – кмет на с. Сухаче ……………………

Нели Дакова – кмет на с. Телиш ……………………

Димчо Бешовишки – кмет на с. Чомаковци ……………………