До обществеността и на специалното внимание на

РЕГИНА ДОРИС ШРЬОДЕР и КАТЯ ТОШЕВ, живущи в Германия

наследници на ЦЕКА ТОШЕВА ГЕРГОВА

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Червен бряг, дирекция „С и А, ОбС и СД”, отдел КРВП съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед№02/24.01.2018 год. изх.№44-Н-12(1)/30.01.2018 г.на Кмета на община Червен бряг е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ VI „За фурна, кафе-аперитив и магазин“, УПИ XIII-439 и УПИ XIX-438 в кв.19 по плана на с.Сухаче, община Червен бряг, област Плевен.

Възложител на проекта е Николай Костадинов Вълков от с.Сухаче.

Собственик на УПИ VII-439 и УПИ XIII-439, кв.19 по плана на с.Сухаче е Цека Тошева Гергова по разписен лист.

Изработените устройствени планове са на разположение в стая 204 в Община Червен бряг за запознаване с тях от заинтересованите лица, които в 14-дневен срок от публикуването на това съобщение, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.

Арх.Пламена Агалова

Гл. архитект Община Червен бряг

Дата на публикуване: 12.04.2018 год.