В изпълнение на писмо № РД-32-21(1)/09.03.2018 г. от Областния управител на Област Плевен, Община Червен бряг стартира процедура по избор на членове на Съвета на децата – консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето.

Съветът работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Съветът на децата е разработил процедура по избор на свои членове, като прилагането й е разделено на три нива: общинско, регионално и национално.

В тази връзка Община Червен бряг уведомява всички заинтересовани страни, че в срок до 24 май 2018 г. ще приема кандидатури по посочените в приложените материали направления. Специална комисия ще разгледа постъпилите предложения и ще извърши подбор за членове на Съвета на децата. Кандидатурите ще бъдат изпратени до Областния управител на Област Плевен за съревнование на регионално ниво.

Документите ще се приемат в Общинска администрация, Дирекция „Хуманитарни дейности“, етаж 4 или на ел.поща: obrazovanie_4b@abv.bg.

Срок: 24.05.2018 г.

* Необходимата информация за процедурата по избор на членове на Съвета на децата, както и изискуемите документи при кандидатстването, ще откриете в приложения файл.

 SKM_22718031515280

SKM_22718031515270