№ по
ред
Населено място Местонахождение на площадката Извършващ дейността
1 гр. Червен бряг ул.”Антим I” № 79, УПИ XI-2533, кв.179 „Палмекс 03“ ЕООД