Уважаеми жители на населените места на територията на община Червен бряг уведомяваме Ви, че общината има сключен договор с фирма „Палмекс-03”ЕООД, гр. Червен бряг, притежаваща разрешение по чл. 35 от „Закона за управление на отпадъците” за осигуряване на площадка на територията на общината за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, във връзка с изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО.

С договора е осигурена възможност на жителите на общината да предават на площадката отговаряща на всички нормативни изисквания с адрес: гр. Червен бряг, ул. „Антим I” № 79, кв. 180, УПИ XI-2533 с площ от 8980 кв. м. разделно събрани отпадъци от опаковки, отпадъчни материали от хартия, пластмаса, метал, стъкло, негодни за употреба батерии, текстилни отпадъци, излезли от употреба електрически уреди, опасни отпадъци, обемисти едрогабаритни отпадъци и други видове отпадъци от домакинствата, включени в разрешението на фирмата.

Осигуряването на площадка е най-евтиния за общината начин да увеличи количествата отпадъци предадени за рециклиране, както и алтернатива на другите организирани системи за разделно събиране на рециклируеми отпадъци.

По повод влизане в сила на Решение № 11/10.07.2014 г. на Конституционния съд относно обявяване на противоконституционността на безвъзмездното предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), Община Червен бряг уведомява гражданите, че на площадката по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО, се извършва предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с битов характер от физическите лица.

Необходимо е да се знае също, че съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗУО разплащанията по сделки с ОЧЦМ, включително на ОЧЦМ с битов характер, се извършва по безкасов път.

С уважение, 

Инж. Данаил Вълов

Кмет на Община Червен бряг