ДАТА: 11.08.2016г.

744400

Описание:

„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за нуждите на Община Червен бряг“
Изпълнението на поръчката включва следните дейности:
Дейност 1: Изготвяне и окомплектоване на Заявления за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Дейност 2: Изготвяне на документи за предварителен контрол и на тръжни процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП, за възлагане на обществените поръчки, във връзка с изпълнение на проектните дейности.
Дейност 3: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проектите.

ID №744400 http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=744400&mode=view

Решение – дата на публикуване: 11.08.2016г.

Обявление – дата на публикуване: 11.08.2016г.

 Документация за участие – дата на публикуване: 11.08.2016г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти– дата на публикуване: 10.09.2016г.

Протокол №3 – дата на публикуване: 20.09.2016г.

Протокол №4 – дата на публикуване: 20.09.2016г.

Решение за избор на изпълнител – дата на публикуване: 20.09.2016г

Договор – дата на публикуване: 12.12.2016г.

Приложение 1 към договора – дата на публикуване: 12.12.2016г.

Приложение 2 към договора – дата на публикуване: 12.12.2016г.

обявление за възложена поръчка за сайта  – дата на публикуване: 12.12.2016г.