Община Червен бряг, Дирекция „СА и ИПП” съобщава, че в „Държавен вестник” бр.33 от 27.04.2012 г. е публикувано съобщение за изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за новообразувани урегулирани поземлени имоти в новите квартали 29А и 33 А, както и в съществуващите квартали 8, 7, 29 и 35 по плана на гр.Червен бряг.

 

Проектните материали са на разположение за запознаване от заинтересованите лица в стая 204 в сградата на Община Червен бряг.

 

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица (собствениците на имоти в обхвата на разработката) могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.