Община Червен бряг в изпълнение на Решение № 118/21.03.2012 г. на Общински съвет – Червен бряг, на основание чл. 63, ал.3 от Закона за лечебните заведения и в изпълнение на Наредба № 9 от 26 юни  2000 г. на Министерство на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, разкрива процедура за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на „МБАЛ Червен бряг” ЕООД:

І.Обект на конкурса – Управител  на „МБАЛ Червен бряг” ЕООД.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

/1/ Да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.

/2/  Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност.

/3/ Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

ІІІ. Необходими документи:

1. Заявление за участие в конкурса / по образец, който може да се получи от ЦУИГ в сградата на община Червен бряг/

2. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, или нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност  по медицинска информатика и здравен мениджмънт, или нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика на здравеопазването, съгл. чл. 4, ал.1, т.1 от Наредба № 9/26.06.2000г.;

3. Нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ наличието на квалификация по „здравен мениджмънт” за лицата, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина ;

4. Свидетелство за съдимост;

5. Документ, удостоверяващ наличието на най-малко
пет години трудов стаж като лекар, съответно като лекар по дентална медицина или икономист; /служебна бележка, нотариално заверени копия на трудова книжка и други/;

6. Нотариално заверено копие на диплома за придобита специалност на  кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина ;

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период /в отделен запечатан плик/.

ІV. Срок за подаване на документи за участие:

до 17.00 часа на 23.04.2012 г. в Центъра за услуги и информация на граждани в сградата на Община Червен бряг .

V. Информация относно темите – предмет на събеседване:

Информация относно темите може да се получи в Община Червен бряг, стая 602, ет.VІ от 24.04.2012 г. до 30.04.2012г. и съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9 /26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването.

VІ. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

15.05.2012 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Червен бряг, етаж VІ., зала 605.

VІІ. Начин на провеждане на конкурса:

/1/ Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите;

/2/ Оценка на програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

/3/ Събеседване с кандидатите.

ПАВЛИН ФИЛЬОВСКИ

Кмет на Община Червен бряг