С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Червен бряг, Дирекция „СА и ИПП” съобщава, че в Държавен вестник бр. 23 от 20.03.2012 г. е публикувано решение № 98 от 17.02.2012 г. на Общински съвет гр.Червен бряг за одобряване на изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) в участъка от о.т.411 до о.т.422 на гр.Червен бряг – улица „Кирил и Методий”.

Решение № 98 от 17.02.2012 г. на Общински съвет се намира в дирекция „СА и ИПП” при общината, ул.”Антим І”, № 1, ет.2, стая 204.

Заинтересованите лица на основание чл.215, ал.4 от ЗУТ могат да направят писмени възражения по ПУП-ПУР чрез общината в 14-дневен срок от датата на публикуване на решение в Държавен вестник 

ПАВЛИН ФИЛЬОВСКИ
Кмет на община Червен бряг