С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО
СПАСА АТАНАСОВА СТЕФАНОВА
НАСЛЕДНИЦИ НА МИЛЮ ДУЧЕВ ЙОТКОВ:
АТАНАС ЙОРДАНОВ ЧОЛАКОВ
МИХАЕЛА ЙОРДАНОВА ТОСЕВА
ЕВГЕНИЯ АТАНАСОВА АЛЕКСИЕВА
ПЕНКА ТОДОРОВА ВУТОВА
ВИОЛЕТА ВЕСЕЛИНОВА МИЛЕВА
ДИАНА МИЛЕВА ИВАНОВА
ВЛАДИМИР МИЛЕВ МИЛЕВ
САШО ДУНЧЕВ МИЛЕВ

Община Червен бряг, Дирекция „СА и ИПП” съобщава, че е изготвена заповед № РД-11-11/19.03.2012 г. на кмета на общината за одобряване на изменение на  плана на новообразуваните имоти за м.”Ежков връх”, землище гр.Червен бряг съгласно изготвена скица проект за делба на п.и.№ 925148.

От п.и. № 925148 се образуват два самостоятелни п.и. № 925341 с площ 376 кв.м. и п.и. № 925342 с площ 380 кв.м. В регистъра на новообразуваните имоти да се запише собствеността, както следва:

  • п.и.№ 925341 – Спаса Атанасова Стефанова
  • п.и. № 925342 – н-ци на Мильо Дунчев Йотков

Заповедта се намира в дирекция „СА и ИПП” при общината, ул.”Антим І”, № 1, ет.2, стая 204.

На основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересованите  лица могат да направят писмени възражения по изменение на плана на новообразуваните имоти до Административен съд – Плевен.