О   Б   Я    В   А

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Червен бряг – Информационен център за отдаване под наем на недвижим имот: публична общинска собственост, представляващ площадка за поставяне на павилион с площ 30,00 кв.м, предназначен за продажба на закуски, находящ се в ОУ „Хр.Смирненски”

Дата на провеждане на търга – 03.04.2012 г. от 14.00ч. в 406 стая на Общината.

Начална тръжна  месечна наемна цена  – 65.00 / шестдесет и пет /лева без ДДС.

Цена на тръжните документи – 20.00 лв. без ДДС., които  се получават в стая 404 на Общината до 17.00ч. на 26.03.2012 г. / При повторен търг до 17.00 часа на 10.04.2012 г../.

Депозит за участие – 130.00 / сто и тридесет / лева, който се  внася в касата на Община Червен бряг до 17.00ч. на 02.04.2012 г. /При повторен търг до 17.00 часа на 17.04.2012 г./.

Срок за подаване на заявление за участие и предложение  – до 16.00 часа на 02.04.2012 г. /При повторен търг до 16.00 часа на 17.04.2012. г./

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 18.04.2012. г. от 14.00 часа, при същите условия след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичния търг, съгласно чл.72, ал. 3 от НРПУРОИ.

За информация: тел.0659/ 9-34-65

Павлин Фильовски

Кмет на Община Червен бряг