О   Б   Я    В   А

 

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Червен бряг – Информационен център за отдаване под наем на недвижим имот: публична общинска собственост, обособена част от площад в кв. 20 по ЗРП на гр. Червен бряг с площ 700 кв. м. за площадка пред сградата на Автогарата за организиране на паркинг площи за функционирането й.

Дата на провеждане на търга – 03.04. 2012 г. от 10.00ч. в 406 стая на Общината.

Начална тръжна  месечна наемна цена  – 300.00 / триста /лева без ДДС.

Цена на тръжните документи – 20.00 лв.без ДДС, които  се получават в стая 404 на Общината до 17.00ч. на 26.03.2012 г. / При повторен търг до 17.00 часа на 10.04.2012 г../.

Депозит за участие – 600.00 / шестстотин / лева, който се  внася в касата на Община Червен бряг до 17.00ч. на 02.04.2012 г. /При повторен търг до 17.00 часа на 17.04.2012 г./.

Срок за подаване на заявление за участие и предложение – до 16.00 часа на 02.04. 2012 г. /При повторен търг до 16.00 часа на 17.04. 2012. г./

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 18.04. 2012. г. от 10.00 часа, при същите условия след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичния търг, съгласно чл.72, ал. 3 от НРПУРОИ.

За информация: тел.0659/ 9-34-65

Павлин Фильовски

Кмет на Община Червен бряг