О   Б   Я    В   А

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Червен бряг – Информационен център за отдаване под наем на недвижим имот: публична общинска собственост, представляващ масивен павилион № 4/13 с площ 29,10 кв.м, предназначен за продажба на хранителни и месни продукти, находящ се на Общински пазар.

Дата на провеждане на търга – 29.03. 2012 г. от 09.00ч. в 406 стая на Общината.

Начална тръжна  месечна наемна цена  – 300.00 / триста /лева без ДДС.

Цена на тръжните документи – 20.00 лв., които  се получават в стая 404 на Общината до 17.00ч. на 21.03. 2012 г. / При повторен търг до 17.00 часа на 05.04.2012 г../.

Депозит за участие – 600.00 / шестстотин / лева, който се  внася в касата на Община Червен бряг до 17.00ч. на 28.03.2012 г. /При повторен търг до 17.00 часа на 11.04.2012 г./.

Срок за подаване заявление за участие и предложение – до 16.00 часа на 28.03.2012 г. /При повторен търг до 16.00 часа на 11.04. 2012. г./

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 12.04.2012. г. от 09.00 часа, при същите условия след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичния търг, съгласно чл.72, ал. 3 от НРПУРОИ.

За информация: тел.0659/ 9-34-65

Павлин Фильовски

Кмет на Община Червен бряг