О Б Я В А

На основание  чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с избор на здравен медиатор

 ОБЩИНА  ЧЕРВЕН БРЯГ

ОБЯВЯВА   КОНКУРС

за заемане на  длъжността “Здравен медиатор”

/посредник в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи/

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА :

1. Заявление до Кмета на Община Червен бряг за участие в конкурса.
2. Документ за самоличност /копие/.
3. Автобиография.
4. Документ за завършено средно образование, професионална квалификация, правоспособност /копие/ и професионално-квалификационна степен /ако притежава такава / копие/.
5. Копие от трудова или осигурителна книжка за удостоверяване на трудовия и осигурителния стаж – ако има такава.
6. Свидетелство за съдимост.

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  КАНДИДАТИТЕ :

1. Да е жител на Община Червен бряг.
2. Завършено средно образование.
3. Много добри комуникативни умения.
4. Принадлежност към ромската общност, в която ще работи.
5. Добро познаване на общността и съпричастност.
6. Владеене на езика/езиците на общността.
7. Предимства: познания и/или опит в социалната и здравната сфера.

Конкурсът ще се проведе в два етапа:

I етап – проверка на съответствието на подадените документи.

II етап – провеждане на интервюта с одобрените на І етап кандидати.

При представяне на документите се представят и оригиналите на ксерокопията за сверяване.

Документите ще се приемат в Центъра за информация и услуги на гражданите в административната сграда на Община Червен бряг в  срок до 17.00 ч. на 19.03.2012 г.

За справки: тел. 0659/9-39-70 – г-жа Ралица Стоянова – директор на дирекция    „Хуманитарни дейности”.