О  Б  Я  В  А

На основание Заповед №   РД-09-164/28.02.2012 г. Община Червен бряг обявява конкурс за длъжността: Младши юрисконсулт

Минимални изисквания за заемане на длъжността :

  • образователна степен – магистър

  • професионална област – право

  • професионален опит – не се изисква

  • да познава Закона за местното самоуправление и местната администрация, Кодекса на труда, Закона за държавния служител и всички нормативни документи свързани с работата на общинската администрация.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Необходими документи:

  • заявление за участие в конкурс /по образец/

  • декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред да заема определена длъжност

  • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит

  • копие от дипломи за завършено образование, допълнителна квалификация и правоспособност

Описание на длъжността: Младши юрисконсулт осъществява правното обслужване на Общината. Дава становища и разработва предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на Общината.

Минимална основна заплата – 270 лв.

Съобщения във връзка с провеждането на конкурса и обявяване на списъците с допуснатите кандидати ще се поставят в сградата на Община
Червен бряг на информационно табло.

Срок за подаване на необходимите документи: до 16.00 часа на 15.03.2012 г., включително в Центъра за услуги информация на гражданите в сградата на Община Червен бряг.