ДО
САШКА ЛИЛОВА ДЕНКОВА
Ул.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, 24
С.ДЕВЕНЦИ

Община Червен бряг, Дирекция „СА и ИПП” съобщава, че е издадена заповед № РД-11-4/15.02.3012 г.на кмета на община Червен бряг за одобряване на  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за новообразуван УПИ VІІ-213, 214 в кв.31 по плана на с.Девенци.

Заповедта се намира в дирекция „СА и ИПП” при общината, ул.”Антим І”, № 1, ет.2, стая 204.

На основание чл.130, ал.2 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите  лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд гр.Плевен.