ДО

НАСЛЕДНИЦИ НА

ЦВЕТА ИВАНОВА ВЕЛИНОВА

Община Червен бряг, Дирекция „СА и ИПП” съобщава, че е изготвен  проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ І-52 и УПИ ІІ-52 в кв.5 по плана на с.Рупци и ПИ 236034 по КВС на землището на с.Рупци.

Проектът се намира в дирекция „СА и ИПП” при общината, ул.”Антим І”, № 1, ет.2, стая 204.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ в 1-месечен срок от съобщението заинтересованите  лица могат да направят писмени възражения по проекта на ПУП-ПРЗ до ЕСУТ при Община Червен бряг.