С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Червен бряг съобщава, че в Държавен вестник бр.12 от 10.02.2012 г. е публикувано обявление от “Службата по геодезия, картография и кадастър” – Плевен, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на промишлена зона и железопътен ареал, намираща се в строителните граници на гр.Червен бряг, Oбщина Червен бряг.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите, които се намират в Дирекция „СА и ИПП” при Oбщината, стая №204 и  да направят писмени искания и възражения по тях в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник чрез Oбщината пред СГКК-Плевен.