О  Б  Я  В  А

На основание Заповед №   РД-09-46/16.01.2012 г. Община Червен бряг обявява конкурс за длъжността: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

Минимални изисквания за заемане на длъжността :

– образователна степен – бакалавър

– професионална област – инженерни науки, икономика и право

– професионален опит – 4 години

– да познава Закона за местното самоуправление и местната администрация, Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закон за общинската собственост, Закона за обществените поръчки и всички нормативни документи свързани с работата на общинската администрация.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Необходими документи:

–  заявление за участие в конкурс /по образец/

– декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред да заема определена длъжност

– копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит

– копие от дипломи за завършено образование, допълнителна квалификация и правоспособност

Описание на длъжността: Планира, организира,координира и контролира дейността на отдела в областта на общинската собственост, обществените поръчки и стопанската политика в общината.

Минимална основна заплата – 343 лв.

Съобщения във връзка с провеждането на конкурса и обявяване на списъците с допуснатите кандидати ще се поставят в сградата на Община Червен бряг на информационно табло.

Срок за подаване на необходимите документи: до 16.00 часа на 27.01.2012 г., включително в Центъра за услуги информация на гражданите в сградата на Община Червен бряг.