Oбщина Червен бряг в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, във връзка с назначаването на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Червен бряг.

О Б Я В Я В А

І. СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ

 

Име, презиме, фамилия

Вх. №/дата

1.

Лидия Йотова Йотова

44-Л-150/20.12.2011 г.

2.

Марина Стефанова Николова

44-М-630/20.12.2011 г.

 

1. С одобрените кандидати да бъдат сключени трудови договори до 06.01.2012 г.

2. Изпълнението на функционалните задължения на социалните работници
да започнат от 09.01.2012 г.

ПАВЛИН ФИЛЬОВСКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

(Публикувано на 03.01.2012 г. от Община Червен бряг)


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа, разработен в рамките на проект „И аз имам семейство”, се носи от община Червен бряг и при никакви обстоятелства на може да се приема, че този документ отразява официалното становище на договарящия орган.