Oбщина Червен бряг в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, във връзка с осъществяване на подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Червен бряг.

О Б Я В Я В А

І. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ

 

 

Име, презиме, фамилия

Вх. №/дата

1.

Иванка Бранкова Лай

44-И-463/19.12.2011 г.

2.

Лидия Йотова Йотова

44-Л-150/20.12.2011 г.

3.

Марина Стефанова Николова

44-М-630/20.12.2011 г.

4.

Теменужка Викторова Цветанова

44-Т-276/23.12.2011 г.

5.

Даниела Цветанова Вълкова

44-Д-423/23.12.2011 г.


IІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮТО

 

1. Дата на провеждане: 29.12.2011 г.

2. Място: сградата на община Червен бряг, ІV етаж, 405 стая

3. Час на провеждане: 14,30 ч.

 

ПАВЛИН ФИЛЬОВСКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

(Публикувано на 28.12.2011 г. от Община Червен бряг)


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа, разработен в рамките на проект „И аз имам семейство”, се носи от община Червен бряг и при никакви обстоятелства на може да се приема, че този документ отразява официалното становище на договарящия орган.