Община Червен бряг, Дирекция „Строителство и архитектура” съобщава, че в Държавен вестник бр.98 от 13.12.2011 г. е публикувано съобщение относно изработен проект за изменение на подробен устройствен план  – план за улична регулация (ПУП-ПУР), в участъка от ОК 411 до ОТ 422 по плана на гр.Червен бряг. В него се предвижда изменение на действащия план за уличната регулация (на улица „Кирил и Методий”), като поставя нови улични регулационни линии по съществуващите улични имотни граници. Във връзка с отменено отчуждително действие на плана се оформят нови квартали – 29А и 33А, предвидено е и изменение на конфигурацията на останалите квартали в обхвата на разработката. Проектните материали са на разположение за запознаване от заинтересованите лица в стая 204, в сградата на Община Червен бряг.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник, заинтересованите лица (собствениците на имоти в обхвата на разработката) могат да направят възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация – Червен бряг.

(Публикувано на 21.12.2011 г. от Община Червен бряг)