№ РД– 09-634/06.12.2011 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 16, ал. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Червен бряг и във връзка с подготовката и провеждането на Коледните и Новогодишните празници,

ЗАБРАНЯВАМ:

1. хвърлянето и възпламеняването на бомбички, пиратки, ракети и други пиротехнически и пожароопасни средства в района на училищата, детските градини, общинския пазар, улиците и площадите и др. обществени места;

2. употребата на всякакъв вид саморъчно направени взривни вещества, стрелбата с въздушни пушки и огнестрелно оръжие, независимо от притежаваното разрешително, с което се нарушава спокойствието и се създава опасност за живота и здравето на гражданите.

Служителите от отдел „Инспекторат” да извършват ежедневни проверки за изпълнението на настоящата заповед, считано от 05.12.2011 г. до 05.01.2012 г., като на нарушителите се съставят актове по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Червен бряг.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на служителите на отдел „Инспекторат”, директорите на училищата и детските градини и кметовете на кметствата за сведение и изпълнение.

Заповедта да се доведе до знанието на обществеността чрез обявяването й по Кабелна телевизия „ЕТА”, местния радиовъзел, местните вестници и сайта на общината.

Контрол по изпълнението ще упражнявам лично.

ПАВЛИН ФИЛЬОВСКИ

Кмет на община Червен бряг