Общинската комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към Община Червен бряг набира кандидати за работа като обществени възпитатели.

Изисквания:

1. завършено висше образование, специалност – „юрист“, „социолог“, „психолог“, „педагог“;

2. опит и умение за работа с деца;

3. неосъждан;

4. да не участва в общности с асоциални насочености.

Общественият възпитател извършва индивидуална корекционно-възпитателна работа с определените от ОбКБППМН малолетни и непълнолетни лица, взаимодейства с родителите и институции, имащи отношение към проблемите, свързани с възпитанието на децата.

При кандидатстване се подават следните документи:

– заявление до председателя на ОбКБППМН;

– автобиография;

– свидетелство за съдимост.

Срок за подаване на документи – 25.11.2011г. включително, в информационния център на Община Червен бряг.