З А П О В Е Д

№ РД-09-531 /26.10.2011 г.

гр. Червен бряг

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 1 от Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и лично имущество и чистотата на територията на община Червен бряг и във връзка с произвеждането на ІІ тур на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за кметове на 30 октомври 2011 г.

З А Б Р А Н Я В А М:

1. Продажбата и сервирането на спиртни напитки в търговската мрежа /всички държавни и частни магазини/, питейни заведения, заведения за обществено хранене и на други обществени места от 20,00 часа на 29 октомври 2011 г. до 20,00 часа на 30 октомври 2011 г.

2. Длъжностните лица по гражданско състояние да уведомят за забрана в изборния ден на желаещите да сключат граждански брак, или да проведат ритуал за именуване на дете.

3. В изборния ден да не се провеждат масови прояви, при които може да се наруши обществения ред и да се създадат условия за конфликтни ситуации.

Препис от заповедта да се връчи на началника на РУ „Полиция“ – Червен бряг, управителите на питейни заведения, търговски обекти и заведения за обществено хранене. Текстът й да се излъчи по кабелна телевизия „ЕТА” и да се прочете по местните радиовъзли в кметствата на общината.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на общината – г-н Николай Недков.

Вергиния ВАСИЛЕВА

ВрИД Кмет на община Червен бряг