УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, ОБЩИНА ЧЕРВЕН

БРЯГ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 31.10.2011 Г. ИЗТИЧАТ

СЛЕДНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ

ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2011 г.:

– ІІ – РА ВНОСКА НА ДЪЛЖИМИЯТ ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА.

– ІV – ТА ВНОСКА НА ДЪЛЖИМИЯТ ПАТЕНТЕН ДАНЪК.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА СЕ НАЧИСЛЯВА ЛИХВА ЗА ПРОСРОЧИЕ.