На основание чл. 35, ал. 1 ЗКИР, както и искане до Агенцията по геодезия, картография и кадастър, вх. № 10-15-14 от 20.09.2011 г., от началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на промишлена зона и железопътен ареал, намираща се в строителните граници на гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен. Границите на района за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри са: кадастрални райони 801, 802, 806 и строителните граници на населеното място.

1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочения район, е „Геопланпроект“ – ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със заповед № 332 от 04.06.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен, и в общината.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Виж графика за извършване на дейностите

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

Извадка от Неофициален раздел бр.80 от 14.10.2011 г. на ДВ

(Публикувано на 18.10.2011 г. от Община Червен бряг)