ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО
НА ПП „ГЕРБ”

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО
НА „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО
НА ПП „ДПС“


ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО
НА „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО
НА ПП „АТАКА“

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО
НА ПП „НДСВ”
ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

П О К А Н А

За провеждане на консултации за определяне състава на комисия по чл.242, ал.7 от ИК

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.242, ал.7 от Изборния кодекс след края на изборния ден и предаване на протоколите от СИК на ОИК, останалите изборния книжа и материали се предават на комисия, в състав определен по реда на чл.35 от ИК. В тази връзка ЦИК е излязла с нарочно решение – №861-ПВР/МИ от 20.09.2011г. Съгласно т.5 от него „Кметовете на общини провеждат консултации за съставите на комисиите по чл.242, ал.7 от ИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-то НС и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.”

В тази връзка и на основание т.5 от Решение №861-ПВР/МИ от 20.09.2011г на ЦИК, Ви каня на 04.10.2011 г. /вторник/ от 10 00 часа, стая 302, в сградата на Общинската администрация – Червен бряг за провеждане на консултации за определяне състава на комисията по чл.242, ал.7 от ИК.

При провеждане на консултациите моля да представите описаните в т.7 документи.

На консултациите моля да представите писмено предложение за състав на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, и партията или коалицията от партии, която ги предлага и списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК или ако в изборния ден не се яви назначен член от съответната квота. Заместването се извършва с решение на общинската избирателна комисия.

Приложение: Решение №861-ПВР/МИ от 20.09.2011 г. на ЦИК.

С уважение,

Вергиния Василева,

ВрИД Кмет на Община Червен бряг

Получил поканата:

Дата:……………2011г.

Час ……………………..

……………………………………./………………………………………………………………………………./

/подпис и печат/                       /трите имена/

(Публикувано на 29.09.2011 г. от Община Червен бряг)