pdfПроект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца от община Червен бряг (приета с решение № 598/ 25.05.2017 г.)

( Публикувано 25.02.2020 г. На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове  се  предоставя 30 дневен срок за предложения и становища по настоящия проект.

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс лицата могат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Червен бряг-Общински съвет,  да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Червен бряг, ст.606 в сградата на община Червен бряг или на е-mail [email protected] и е-mail [email protected] )

pdfПроект на Наредба за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Червен бряг. ( публикувано 03.02.2020 г. На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове се предоставя 30 дневен срок за предложения и становища по настоящия проект. На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс лицата могат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Червен бряг-Общински съвет, да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Червен бряг, ст.606 в сградата на община Червен бряг или на е-mail [email protected] и е-mail [email protected] )

pdfПредложение  за изменение към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг, приета с решение № 201/25.04.2016 г. и изм. с реш. № 118/07.03.2019 г. на Адм. съд гр. Плевен ( публикувано 12.12.2019 г. На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове  се  предоставя 30 дневен срок за предложения и становища по настоящия проект. На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс лицата могат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Червен бряг да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в деловодството „Център за услуги и информация на гражданите“ на община Червен бряг, с адрес: обл.Плевен, общ.Червен бряг, гр.Червен бряг, ул.”Антим I” № 1 или изпратени на E-mail: [email protected] Становища, предложения  и възражения могат да се предоставят и в деловодството на Общински съвет – Червен бряг, ст.606 в сградата на община Червен бряг или на е-mail [email protected] и е-mail [email protected] )


pdfПредложение  за Изменение и допълнение към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. ( публикувано 12.12.2019 г. На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове  се  предоставя 30 дневен срок за предложения и становища по настоящия проект. На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс лицата могат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Червен бряг да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в деловодството „Център за услуги и информация на гражданите“ на община Червен бряг, с адрес: обл.Плевен, общ.Червен бряг, гр.Червен бряг, ул.”Антим I” № 1 или изпратени на E-mail: [email protected] Становища, предложения  и възражения могат да се предоставят и в деловодството на Общински съвет – Червен бряг, ст.606 в сградата на община Червен бряг или на е-mail [email protected] и е-mail [email protected] )


pdfОбщински съвет Червен бряг -Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация –мандат 2019-2023 година ( публикуван 15.11.2019 г. На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове се предоставя 30 дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – мандат 2019-2023 г. Предложения и становища могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет – Червен бряг, ст.606 в сградата на община Червен бряг или на е-mail [email protected] и е-mail [email protected] )


pdfПредложение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг (публикувано на 07.06.2019г.) Писмени становища и предложения се приемат в 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на следния e-mail: [email protected] или в Центъра за услуги и информация на граждани в сградата на Общинска администрация Червен бряг.


pdfПроект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Общински съвет Червен бряг(публикувано 11.03.2019г.)На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.Предложения и становища могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет – Червен бряг, ст.606 в сградата на община Червен бряг или на е-mail [email protected] и е-mail [email protected]


pdfПроект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Червен бряг(публикувано на 06.03.2019г.)Писмени становища и предложения се приемат в 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на следния e-mail: [email protected] или в Центъра за услуги и информация на граждани в сградата на Общинска администрация Червен бряг.


pdfПроект на Наредба  за изменение и допълнение на  наредбата  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг (публикувано  на 08.03.2019г.)


pdfПроект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Червен бряг(публикувано на 11.02.2019г.)


pdfПредложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Червен бряг (публикувано – 07.12.2018 година)


pdfПроект на Наредба за отмяна на Наредба за публично-частни партньорства(ПЧБ), приета с решение № 689/26.05.2010 г. (публикувано – 10.10.2018 година)


pdfПредложение относно изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Червен бряг (публикувано – 05.09.2018 година)


pdfПредложение относно учредяване на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Червен бряг и Проект на Правилник за организацията и реда на работа на Общинския фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Червен бряг (публикувано – 12.07.2018 година)


pdfПроект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Общински съвет Червен бряг(публикувано 08.06.2018г.) На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Предложения и становища могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет – Червен бряг, ст.606 в сградата на община Червен бряг или на е-mail [email protected] и е-mail [email protected]


pdfПредложение относно изменение и допълнение  на Наредбата за реда и условията за поставяне  на преместваеми съоръжения на територията на Община Червен бряг (публикувано 23.05.2018г.)


pdfПроект на  Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост (публикувано 16.05.2018г.)


pdfПредложение относно изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Червен бряг (публикувано – 09.03.2018 г. )


pdfПроект на Наредба  за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество и чистотата на територията  на Община Червен бряг.(публикувано – 07.03.2018 г. )

pdf Предложение относно изменение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Червен бряг (публикувано – 06.02.2018 г. )

pdf

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ (публикувано – 01.12.2017 г. )

pdfПредложение относно приемане на изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Червен бряг. (публикувано – 30.11.2017 г. )

В изпълнение разпоредбите на чл.26, ал.4, изр. второ  от ЗНА, в 14 дневен срок   гражданите и юридически лица могат да  правят писмени предложения  и да изразят становище по проекта за изменение  в деловодството на Общински съвет – ст. 606 в сградата на общинска администрация или на E mail [email protected] )


pdfДопълнение към – Проект на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Червен бряг. (публикувано – 16.11.2017 г. )


pdfПроект на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Червен бряг. (публикувано – 08.11.2017 г. )


pdfПредложение относно изменение  в  Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Червен бряг (публикувано – 16.10.2017 г. ) В изпълнение разпоредбите на чл.26, ал.4, изр. второ  от ЗНА, в 14 дневен срок от публикуването на Наредбата,  гражданите и юридически лица могат да  правят писмени предложения  и да изразят становище по проекта за изменение  в деловодството на Общински съвет – ст. 606 в сградата на общинска администрация или на E mail [email protected] )


pdfПредложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (публикувано – 10.10.2017 г. ) В изпълнение разпоредбите на чл.26, ал.4 от ЗНА, в 30 дневен срок от публикуването ,  гражданите и юридически лица могат да  правят писмени предложения  и да изразят становище по проекта за изменение в деловодството на Общински съвет – ст. 606 в сградата на общинска администрация или на E mail [email protected] 

pdfПредложение относно изменение и допълнение Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. (публикувано – 08.09.2017 г. ) В изпълнение разпоредбите на чл.26 от ЗНА, в 30 дневен срок от публикуването на Наредбата, гражданите и юридически лица могат да правят писмени предложения и да изразят становище по проекта в деловодството на Общински съвет – ст. 606 в сградата на общинска администрация или на E mail [email protected] )
pdfПредложение относно Изменение и допълнение към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг, приета с решение № 201/25.04.2016 г. и изм. с реш. № 555/28.04.2017 г. на Общински съвет Червен бряг. (публикувано – 08.09.2017 г. ) В изпълнение разпоредбите на чл.26 от ЗНА, в 30 дневен срок от публикуването на Наредбата, гражданите и юридически лица могат да правят писмени предложения и да изразят становище по проекта в деловодството на Общински съвет – ст. 606 в сградата на общинска администрация или на E mail [email protected] )
pdfПредложение относно приемане на допълнение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Червен бряг (публикувано – 08.09.2017 г. ) В изпълнение разпоредбите на чл.26, ал.4 от ЗНА, в 30 дневен срок от публикуването на Наредбата, гражданите и юридически лица могат да правят писмени предложения и да изразят становище по проекта в деловодството на Общински съвет – ст. 606 в сградата на общинска администрация или на E mail [email protected] )
pdfПредложение относно изменение и допълнение към Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с решение № 273/30.03.2005 г. и изм. с реш. № 668/28.04.2010 г. на Общински съвет Червен бряг.(публикувано – 07.07.2017 г. )
pdf

Предложение относно изменение и допълнение към Наредба за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горския фонд в община Червен бряг.(публикувано – 30.06.2017 г. )

pdfНаредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.(публикувано – 30.06.2017 г. )
pdf

Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Червен бряг и Наредба за обстоятелствата и реда за вписване на общинските детски градини /център за подкрепа на личностното развитие в регистър в община Червен бряг (публикувано на 06.06.2017 година)
pdfПредложение относно промяна на Наредбата за рекламната дейност на територията на община Червен бряг .(публикувано – 23.05.2017 г. )

pdfПредложение относно приемане на изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг .(публикувано – 19.05.2017 г. )
pdf
Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища в Община Червен бряг .(публикувано – 18.05.2017 г. )
pdf

Предложение относно приемане на Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортни клубове на територията на община Червен бряг.(публикувано – 11.05.2017 г. )

pdfПроект Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца от община Червен бряг. (публикувано – 12.04.2017 г. В изпълнение разпоредбите на чл.26, ал.4 от ЗНА, в 30 дневен срок от публикуването на Наредбата, гражданите и юридически лица могат да правят писмени предложения и да изразят становище по проекта в деловодството на Общински съвет – ст. 606 в сградата на общинска администрация или на E mail [email protected] )

Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Червен бряг (публикувано – 07.04.2017 г. )

pdfПроект на Наредба за организация и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в община Червен бряг. (публикувано – 09.03.2017 г. )

pdfПредложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг (публикувано – 02.03.2017 г. ) Оттеглено от Кмета на община Червен бряг с писмо в ОбС –  вх. № 07-01-65(1)/10.03.2017г.

pdfПроект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Червен бряг и реда за издаване на сертификат за инвестиции клас В. (публикувано – 09.02.2017 г. Предложения и становища може да се внасят в деловодството на Общински съвет –стая 606 в сградата на община Червен бряг- до 12.03.2017 година , съгл.чл.26 от ЗНА)

pdfПроект за допълнение към Наредба за реда и минималните изисквания за отглеждането на продуктивни животни за лични нужди на територията на Община Червен бряг (публикувано – 30.12.2016 г.) Предложения и становища може да се внасят в деловодството на Общински съвет –стая 606 в сградата на община Червен бряг- съгл.чл.26 от ЗНА)

pdfПроект за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Червен бряг (публикувано – 24.11.2016 г. Предложения и становища може да се внасят в деловодството на Общински съвет –стая 606 в сградата на община Червен бряг- съгл.чл.26 от ЗНА)

pdfПроект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Червен бряг. (публикувано – 10.11.2016 г.).

pdfПроект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг. (публикувано – 10.11.2016 г.)

pdfПроект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг. (публикувано – 11.10.2016 г.).

pdfПроект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Червен бряг. (публикувано – 07.09.2016 г.)

pdf Предложение относно допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Червен бряг (публикувано – 23.08.2016 г.)

pdfПредложение относно изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Червен бряг (публикувано – 17.08.2016 г.

pdfПредложение за допълнение на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Червен бряг-Публикувано на 12.07.2016г.


pdfПредложение относно изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територия на община Червен бряг (публикувано – 08.07.2016 г.).


pdfПредложение за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.(Приложение 4) (публикувано – 07.07.2016 г.).


pdfПредложение относно изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Червен бряг. (публикувано – 05.07.2016 г.).


pdfПредложение относно Наредба за допълнение и изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. (публикувано – 09.06.2016 г.).


pdfПредложение относно приемане на Приложение № 7 към раздел ХІ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг. (публикувано – 12.05.2016 г.)


pdfПредложение относно Допълване на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Червен бряг (публикувана на 09.05.2016 г.).


pdfПроект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг. (публикувана на 08.04.2016 г.)


pdfПроект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

(публикуван на 10.03.2016 г. – съгласно чл.26 от ЗНА на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта – до 24.03.2016 предложения и становища може да се внасят в деловодството на Общински съвет –стая 606 в сградата на община Червен бряг).


pdfПроект на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията. Правилник за организацията на консултативния съвет по въпросите на туризма. Правилник за организацията и дейността на общинска експертна комисия за категоризиране на туристическите обекти на територията на община Червен бряг.(публикувана на 9.03.2016 г.).


pdfНаредба за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горския фонд в Община Червен бряг


pdfПроект за изменение и допълнение на НАРЕДБАТА ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО./публикувано на 11.01.2016 г./


pdfПроект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Червен бряг, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – мандат 2015-2019 година /публикуван 19.11.2015г./


pdfПредложение относно изменение и допълнение на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване на общественото и лично имущество и чистотата на територията на община Червен бряг.(публикувана на 10.02.2016 г.)


pdfПредложение относно изменение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Червен бряг.(публикувана на 10.02.2016г.)