ПРАВИЛНИК

за

Организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Правилник за организацията и дейността на ОбС-Ч.бряг....мандат 2019-2023