ПРАВИЛНИК

за

Организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация