PDFНаредба   за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество и чистотата на територията  на Община Червен бряг

приета с решение № 928/30.04.2018г. , изм. решение № 116/07.03.2019г. по АД №1014/2018г. на Административен съд Плевен– отм. чл.110, ал.2 от Наредбата


PDF Наредба за реда на придобиване…, упр., разп. с общинско имущество-посл.изм.реш.57 от 28.01.2020г.

Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

приета с Решение № 564/30.07.2013 г.  на Общински съвет-Червен бряг,

изм. реш. № 618/30.10.2013; изм. реш. № 764/28.04.2014 г.,

изм.реш. №59/29.01.2016 г.; изм.реш.№ 278/27.06.2016г.

изм. реш. № 372/26.10.2016 г.

изм. реш. № 740/30.10.2017г. на Общински съвет Червен бряг.

реш. № 595/13.12.2017год. на Административен съд Плевен-отм.чл.44,ал.3

изм.реш.№ 57/28.01.2020 г. на ОбС –Ч.бряг


PDFНаредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища

 (приета с Решение № 273/30.03.2005 г., изм. реш. № 668/28.04.2010г.; изм. и доп. реш. № 707/28.09.2017г.)


PDF Наредба за управление на общинските пътища в община Червен бряг

приета от Общински съвет Червен бряг с решение № 312/28.05.2005г., изм. реш. № 623/26.06.2017 г.


PDF Наредба № 3 на Общинския съвет – Червен бряг, за опазване на околната среда, озеленените площи и дълготрайната дървесна и храстова растителност, отглеждане на животни на жилищната територия, поддържане на чистотата в обществените места и реда и начина за използване на веществата от първа, втора и трета група.

Приета с решение № 111/11.06.1997 г. на Общинския съвет – Червен бряг


PDF Наредба за условията и реда, при които Община Червен бряг упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества.

приета  с реш. № 401/ 29.04.2009г. на Общ.съвет Ч.бряг, изм. реш. № 442/28.06.2018г. на Адм. съд Плевен


PDF Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Червен бряг

(приета с Решение № 1050/27.05.2015 г.  на Общински съвет-Червен бряг, изм. реш. № 505/24.07.2018г. на Административен съд Плевен)


PDF Наредба за  управление на отпадъците на територията на  община Червен бряг

(Приета  с решение № 1291/23.04.2019 г. на Общински съвет Червен бряг, Отменени разпоредбите на  чл.75, ал.1 и чл.79, ал.1 и Обявена  нищожността на разпоредбите на  чл.113, чл.114, чл.115, чл.116, чл.117, чл.118, чл.119, чл.120, чл.121, чл.122, чл.123, чл.124 и чл.125, съгласно решение № 706/03.12.2019 г. по АД №837/2019 г. на Адм. съд- Плевен)


PDF Наредба за пожарната и безопасност и защита на населението на територията на община Червен бряг.
ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 102/21.03.2012 Г.


PDF Наредба за търговската търговска дейност на територията на община Червен бряг.

(приета с решение №765/28.04.2014 г.)


PDF Наредба за символите, почетните знаци и званията на гр. Червен бряг.

Приета с решение № 425/26.05.2009 г. на Общинския съвет – Червен бряг


PDF Наредба за реда и условията  за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Червен бряг,

(приета с Решение № 86/13.05.2004 г., изм. и доп. с  Решение № 734/09.08.2010г.; изм. реш. № 105/29.02.2016г., изм. и доп. реш. № 239/25.05.2016г. на Общински съвет – Червен бряг; изм.реш. № 483/07.11.2016 г.  на Административен съд –гр. Плевен; изм. реш.  №1073/23.10.2018г. на Общ. съвет Червен бряг)


PDF Наредба за рекламната дейност на територията на община Червен бряг.

(приета от Общинския съвет – Червен бряг, с Решение № 87/13.05.2004г.; изм.  Реш. № 795/29.09.2010г.;изм.реш. № 322/27.07.2016 г., изм. реш. № 372/26.10.2016 г.; изм. реш. № 625/26.06.2017 г.)


PDFНаредба  за  устройството и управлението на  гробищните  паркове  и за реда и  условията за  извършване на  погребения на  територията на Община Червен бряг

(приета с реш. № 707/25.06.2010г., изм.с решение № 738/30.10.2017г.)


PDFНаредба за определяне, адм. местни такси и цени услуги – посл.изм.реш.58 от 28.01.2020 г.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг, приета с Решение №201/25.04.2016 г., реш. № 245/25.05.2016 г.-приложение 7; изм. и доп. реш. № 372/26.10.2016 г.;изм. реш. № 437/16.12.2016 г.; изм. и доп. реш. № 555/28.04.2017г.; изм. реш. № 624/26.06.2017г); изм. и доп. с реш. № 739/30.10.2017 г.;

изм. и доп.реш. № 991/26.06.2018г.-приложение 5

изм.решение № 1073/23.10.2018 г.-приложение № 7 към Раздел XI

изм.решение № 1316/29.05.2019 г.-приложение № 7 към Раздел XI –адм. услуги

изм.реш. № 1386/25.07.2019 г.-прилож. № 7 към Раздел XI –адм. услуги на ОбС-Ч. бряг,

изм. реш. № 118/07.03.2019 г. на Адм.съд Плевен –отм.т.27 от приложение 4

посл.изм. реш.№58/28.01.2020 г.  на Общ.съвет Червен бряг – изм.прил.7 към раздел ХІ-т.ІІІ


PDFНаредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Червен бряг

(приета с Решение № 680/20.12.2013 г. на Общински съвет-Червен бряг;изм. и доп.реш. № 436/16.12.2016 г.; изм.и доп. реш.№ 835/29.01.2018 година)


PDF

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Червен бряг

Наредба за изграждане   и опазване на зелената система на територията на община Червен бряг(приета с решение № 33/31.01.2008г.,  изм. реш. № 259/20.05.2019г. на Адм. съд Плевен)


PDF

Приета с решение № 32/31.01.2008 г. на Общинския съвет – Червен бряг

PDFНаредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Червен бряг

 (ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 52/29.02.2008г., изм. Реш. №328/30.01.2009г., изм.реш. №846/24.11.2010г. , изм. реш. № 883/26.01.2011г.,изм.реш. №25/21.12.2011г.;изм.реш.№ 203/26.06.2012 г. ,изм. реш. №375/19.12.2012 година; изм. реш. №679/20.12.2013 година; изм. реш. № 818/30.06.2014 г.; изм.реш.№ 969/17.02.2015 г., изм.   с решение № 340/28.09.2016г.;  доп. с решение   № 341/28.09.2016г.,изм.реш.№ 741/30.10.2017 г., изм.реш.№ 806/18.12.2017 г., изм.реш.№ 892/26.03.2018г., изм.реш.№929/30.04.2018г., изм.реш. №1155/31.01.2019 г.)


PDF

Приета с решение № 174/03.07.2008г. на Общинския съвет – Червен бряг

Приета с решение № 689/26.05.2010г.


(приета с решение № 991/26.06.2018г.,  изм. реш. № 232/25.04.2019г. на Адм. съд Плевен)

PDF

(приета с Решение №563/30.07.2013 г. на Общински съвет- Червен бряг изм. реш. № 619/30.10.2013 г., изм. реш. № 484/24.02.2017 г.)

PDF

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Червен бряг

(приета с решение № 867/11.09.2014 г.на Общински съвет Червен бряг, изм. и доп. реш. №1184/27.02.2019 г., отменено реш. 1184/27.02.2019 г.  с  Решение № 522/10.10.2019г. по АД №312/2019г. на Административен съд Плевен)


PDFНаредба за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горския фонд в община Червен бряг

(приета решение 68/29.01.2016 г.,  изменена с решение № 653/31.07.2017 г.)


PDF Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията. Правилник за организацията на консултативния съвет по въпросите на туризма. Правилник за организацията и дейността на общинска експертна комисия за категоризиране на туристическите обекти на територията на община Червен бряг.

(приета с решение Решение № 141/28.03.2016 г.)


PDFНАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

/ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 342/28.09.2016г./


PDFНаредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Червен бряг и реда за издаване на сертификат за инвестиции клас В.

(приета с решение № 523/24.03.2017 г.)


PDFПредложение относно приемане на Наредба за организация и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в община Червен бряг.(приета с решение № 554/28.04.2017 г.)


PDFНаредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца от община Червен бряг (приета с решение № 598/25.05.2017 г.)


PDFНаредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортни клубове на територията на община Червен бряг, приета с решение № 622/26.06.2017 г. на Общински съвет


PDFНаредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Червен бряг 

(приета с решение № 655/31.07.2017 г.)


PDFНаредба за обстоятелствата и реда за вписване на общинските детски градини /център за подкрепа на личностното развитие в регистър в община Червен бряг

(приета с решение № 655/31.07.2017 г.)


PDFНАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

(приета с решение № 807/18.12.2017 г.)