pdfРешение № 706/03.12.2019 г. по АД №837/2019 г. на Адм. съд- Плевен Отменени разпоредбите на чл.75, ал.1 и чл.79, ал.1 и Обявена нищожността на разпоредбите на чл.113, чл.114, чл.115, чл.116, чл.117, чл.118, чл.119, чл.120, чл.121, чл.122, чл.123, чл.124 и чл.125 на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Червен бряг


pdf Определение №2379/29.11.2019 г. по адм. дело 176/2019 г. на Административен съд Плевен


pdfРешение № 522/10.10.2019 г. по АД №312/2019 г. на Административен съд Плевен


pdfРешение № 118/07.03.2019г., постановено по  Административно дело 1029/2018г. по описа  на Административен съд Плевен –отменена разпоредбата на т.27 от прил.4  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг


pdfПисмо вх.№ 08-00-28 от 08.10.2019 г. и заповед №РД-29-05 от 04.10.2019 година на Областния управител на област Плевен  за връщане за ново обсъждане решение №1410/26.09.2019 г. на Общински съвет Червен бряг


pdfДоклад, протокол и предложение на Комисията за проверка на документите и  изслушване на кандидатите за съдебни заседатели и изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Районен  съд – Червен бряг, избрана с решение № 1342/26.06.2019 г. на Общински съвет – Червен бряг


pdfДоклад, протокол и предложение на Комисията за проверка на документите и  изслушване на кандидатите за съдебни заседатели и изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Окръжен съд – Плевен, избрана с решение № 1341/26.06.2019 г. на Общински съвет – Червен бряг


pdf Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Плевен


pdf Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Червен бряг


pdfРазпореждане във връзка с протест на Окръжна прокуратура относно Наредба за управление на отпадъците на територията на община Червен бряг


pdfПисмо вх.№ 08-00-23 от 12.08.2019 г. и заповед №РД-29-03 от 08.08.2019 година на Областния управител на област Плевен  за връщане за ново обсъждане решение №1375/25.07.2019 г. на Общински съвет Червен бряг


pdfОспорване разпоредби на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Червен бряг


Обявление -процедура за съдебни заседатели за Районен съд


Приложения съдебни заседатели – районен съд Червен бряг


Обявление -процедура за съдебни заседатели за Окр. съд Плевен


Приложения съдебни заседатели – окръжен съд Плевен


pdf Решение № 259/20.05.2019г., постановено по Административно дело 214/2019г. по описа на Административен съд Плевен –отменени разпоредби от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Червен бряг


pdfРешение № 232/25.04.2019г., постановено по  Административно дело 203/2019г. по описа  на Административен съд Плевен


pdf Решение № 116/07.03.2019г. по АД №1014/2018г. на Административен съд Плевен– отм. чл.110, ал.2 от Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество и чистотата на територията на община Червен бряг


pdf Жалба от кмета на община  Червен бряг срещу решение №1157/31.01.2019 г. на Общински съвет Червен бряг, относно приемане на проекта за бюджет на община Червен бряг за 2019 г.


pdf Частна жалба от Кмета на община  Червен бряг срещу  определение №18/03.01.2019г., постановено по  адм. дело №1114/2018г. по описа на  Административен съд Плевен.


Жалба -Общински съвет Червен бряг уведомява, че е постъпила в Общински съвет Червен бряг жалба от г-н Р. С. Г. в качеството му на общински съветник против решения №1097, №1098, №1099, № 1100, № 1101 и № 1102 от 19.11.2018 г. на Общински съвет Червен бряг, съгласно протокол № 49 от 19.11.2018г.


Жалба – Общински съвет Червен бряг уведомява, че е постъпила в Общински съвет Червен бряг жалба от инж. Д. Н. В. срещу решения на Общински съвет Червен бряг, приети по т. „Първа“ от дневен ред от проведено на 19.11.2018г. заседание на ОбС, обективирани в протокол №49 от същата дата, а именно решения №1097, 1098, 1099, 1100, 1101 и 1102


pdfПравилник за организацията и реда на работа на Общинския фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Червен бряг


pdfРешение № 505/24.07.2018г., постановено по АД 469/2018г. на Административен съд Плевен – Прогласени за нищожни чл.5, чл.10, ал.1,т.6, чл.22, ал.4 и чл.23,ал.3 от Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Червен бряг


pdf Решение № 442/28.06.2018г. на Административен съд Плевен – отм. чл.29, ал.3 и чл.30 от Наредбата за условията и реда при които Община Червен бряг упражнява правата си на собственик върху  общинската част от капитала  на търговските дружества


pdf Определение на ВАС на РБ във връзка с жалба против решение № 901/26.03.2018г. на ОбС


pdf Решение № 261/24.04.2018г. , постановено по АД 184/2018г. по описа на Административен съд Плевен относно отмяна на чл.13, ал.6, т.3 и чл.17, ал.1, т.16 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Червен бряг , неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация


pdf Жалба до  Административен съд – Плевен против Решение № 901/26.03.2018 г. на ОбС Червен бряг


pdfРешение № 2051 от 14.02.2018г. на ВАС


pdf Решение № 595/13.12.2017год. на Административен съд Плевен относно отмяна чл.44,ал.3 на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 564/30.07.2013 г. на Общински съвет-Червен бряг, изм. реш. № 618/30.10.2013; изм. реш. № 764/28.04.2014 г., изм.реш. №59/29.01.2016 г.; изм.реш.№ 278/27.06.2016г., изм. реш. № 372/26.10.2016 г., изм. реш. № 740/30.10.2017г. на Общински съвет Червен бряг.


pdfРазпореждане във връзка с протест на окр. прокуратура относно Наредба за  управление на общински пътища


pdfРешение № 10119 на ВАС относно отмяна решение № 109 на ОбС , потвърдено с решение № 156/2016 г.


pdfРешение № РД-28-02 от 05.06.2017 на Областен управител на област Плевен за прилагане на „спешна мярка“.


pdfЗаповед № РД-29-01 от 05.06.2017 година на Областен управител на област Плевен за ново обсъждане решение № 600/25.05.2017 г. на Общински съвет Червен бряг.


pdfКритерии за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Червен бряг, приети с решение № 71/29.01.2016 г.на Общински съвет Червен бряг и доп. реш.№ 512/24.02.2017 г. , изм. реш. 925/30.04.2018г.


pdfСъобщение за решение № 483 на Адм.съд Плевен


pdfРешение №483/07.11.2016


pdfОпределение на Административен съд Плевен относно решение № 109 на ОбС


pdfЗаповед на областен управител относно решение № 114/29.02.2016 г. на ОбС


pdfЗаповед на областен управител относно решение № 106 от 29.02.2016 на ОбС


pdfЗаповед на обл. управител относно реш. № 109 на ОбС