СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО

С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 2009 – 2011 г.