1. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд /Комплексна административна услуга/
  2. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 /пет/ дървета и до 1 /един/ дка. лозя в селскостопанските земи /Комплексна административна услуга/
  3. Маркиране на дървесина, добита извън  горските територии
  4. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии