1. Заявление и Стандарт ТСУ-Издаване на скица за поземлен имот (презаверка на скица) §4 КАУ
2. Заявление и Стандарт ТСУ – Презаверяване на разрешение за строеж
3. Заявление и Стандарт ТСУ – Разглеждане и одобряване на инвестиционен проект
4. Заявление и Стандарт ТСУ-Издаване на скица за поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти
5. Заявление и Сандарт ТСУ-Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа-КАУ
6. Заявление и Стандарт ТСУ-Допускане за изработване на проекти за изменение на ПУП
7. Заявление и Стандарт ТСУ- Презаверяване на скица
8. Заявление и Стандарт ТСУ- Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти
9. Заявление и Стандарт ТСУ- Факти и обстоятелства по ТСУ
10. Заявление и Стандарт ТСУ – Издаване на виза за проучване и проектиране;
11. Заявление и Стандарт ТСУ- Регистрация на технически паспорт на строеж
12. Заявление и Стандарт ТСУ- Удостоверения за идентичност на УПИ
13. Заявление и Стандарт ТСУ- Въвеждане в експлоатация на строеж IV и V категория
14. Заявление и Стандарт ТСУ- Заверка на копие на документ от технически архив
15. Заявление и Стандарт ТСУ- Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи-КАУ
16. Заявление и Стандарт ТСУ- Проверка за спазване определената линия на застрояване , заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
17. Заявление и Стандарт ТСУ- Издаване на разрешение за изработване на ПУП
18. Заявление и Стандарт ТСУ- Издаване на разрешение за строеж
19. Заявление и Стандарт ТСУ- Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и рекламно-информационни
20. Заявление и Стандарт ТСУ- Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
21. Заявление и Стандарт ТСУ- Издаване удостоверение за характеристика на имот по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
22. Заявление и Стандарт ТСУ- Одобряване на инвестиционен проект – заснемане за възстановяване на изгубени проекти
23. Заявление и Стандарт ТСУ- Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ
24. Заявление и Стандарт ТСУ- Възстановяване правото на собственост по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ –КАУ
25. Заявление и Стандарт ТСУ- Присъствие при определена на строителна линия и ниво на строежа по чл.157, ал.2 от ЗУТ
26. Заявление и Стандарт ТСУ- Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
27. Заявление и Стандарт ТСУ- Учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот без път
28. Заявление и Стандарт ТСУ-За факти и обстоятелства по териториално и жилищно у-во(Геодезически координати)
29. Заявление и Стандарт ТСУ-Издаване на удостоверение за наличие на обособени дялове
30. Заявление и стандарт ТСУ-Издаване на удостоверения по чл.54а от ЗКИР
31. Заявление и Стандарт ТСУ-Издаване удостоверение за идентичност на имоти в зона по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
32. Заявление и Стандарт ТСУ- за отразяване (допускане) на изменения в издадено разрешение за строеж
33. Заявление и Стандарт ТСУ-Съгласуване и одобряване на подробен устройствен план (ПУП) в обхват до 1един квартал
34. Заявление и Стандарт ТСУ-Учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот
35. Заявление и Стандарт ТСУ- За приемане и заверяване на екзекутивна документация
36. Заявление и Стандарт ТСУ -Учредяване право на прокарване на проводи на инженерната инфраструктура през чужд имот
37. Заявление и Стандарт ТСУ- Издаване р-ние за строеж без одобрение инвеатиционни проекти
38. Заявление и Стандарт ТСУ -Препис от Решение на ЕСУТ
39. Заявление и Стандарт ТСУ -За възстановяване правото на собственост по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
40. Заявление и Стандарт ТСУ- За издаване удостоверение за характеристика на новообразуван имот в зона по §4
41. Заявление и Стандарт ТСУ- Регистрация на сдружение на собствениците по чл.28, ал.1 от ЗУЕС
42. Заявление и стандарт ТСУ -Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
43. Заявление и стандарт ТСУ – Издаване на удостоверение за административен адрес за поземлени имоти