1. Презаверяване на разрешение за строеж
2. Разглеждане и одобряване на инвестиционен проект
3. Издаване на скица за поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти
4. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа
5. Допускане за изработване на проекти за изменение на ПУП
6. Факти и обстоятелства по ТСУ
7.Издаване на скица с Виза за проучване и проектиране
8. Удостоверения за идентичност на УПИ
9. Въвеждане в експлоатация на строеж IV и V категория
10. Заверка на копие на документ от технически архив
11. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
12. Проверка за спазване определената линия на застрояване , заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
13. Издаване на разрешение за изработване на ПУП
14. Издаване на разрешение за строеж
15. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и рекламно-информационни
16. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
17. Одобряване на инвестиционен проект – заснемане за възстановяване на изгубени проекти
18. Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ
19. Възстановяване правото на собственост по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
20. Присъствие при определена на строителна линия и ниво на строежа по чл.157, ал.2 от ЗУТ
21. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
22. Учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот без път
23. За факти и обстоятелства по териториално и жилищно у-во(Геодезически координати)
24. Издаване на удостоверение за наличие на обособени дялове
25. Издаване на удостоверения по чл.54а от ЗКИР
26. Издаване удостоверение за идентичност на имоти в зона по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
27. Съгласуване и одобряване на подробен устройствен план (ПУП) в обхват до 1един квартал
28. Учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот
29. За приемане и заверяване на екзекутивна документация
30. Учредяване право на прокарване на проводи на инженерната инфраструктура през чужд имот
31. Издаване Разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
32. Препис от Решение на ЕСУТ
33. Регистрация на сдружение на собствениците по чл.28, ал.1 от ЗУЕС
34. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект