1 ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО – ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ номер 1
2 заявление за продажба на общински имоти в урбанизираните територии
3 ПРОДАЖБА НА ИМОТ С ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ
4 продажба на придаваеми части по ПРЗ
5 ПРОВЕРКА И ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЛЕВОВА КОМПЕНСАЦИЯ
6 ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМОТ
7 заявления липса на задължения
8 издаване на удостоверение относно собствеността на недвижимите имоти
9 издаване удостоверение за идентичност на номера на апартамент
10 УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ – КАРТОТЕКИРАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ
11 Отдаване под наен на обекти и имущество ОС нежилищни
12 ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
13 заявление за отдаване под наем на имот – площадка
14 ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО – ПАСИЩА И МЕРИ
15 ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА търг конкурс
16 ЗАКУПУВАНЕ НА тръжна ДОКУМЕНТАЦИЯ за разпореждане
17 ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА КОНЦЕСИОНИРАНЕ
18 Справка актови книги
19 издаване на разрешение за отсичане на над 5 дървета и на лозя над 1 дка
20 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ХОЛОГРАМНИ СТИКЕРИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ
21 издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници Дубликат
22 Вписване на нов водач на такси
23 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ХОЛОГРАМНИ СТИКЕРИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ
24 категоризация на заведение за хранене и развлечение
25 КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН И МАСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
26 Издаване на карта за безплатно паркиране на Мпс, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране
27 ЗАВЕРКА НА РЕГИСТРИ ЗА ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
28 УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ И ПРЕМИНАВАНЕ (1)
29 ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 37 В, АЛ. 7 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ
30 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 37 В, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗСПЗЗ
32 заявление за отдаване под наем на имот – площадка по чл. 56 от ЗУТ
34 закупуване на общинско жилище
35 ОТДАВАНЕ ПО НАЕМ НА ЗЕМ. ЗЕМЯ ПО ЧЛ. 37в, АЛ. 10
36 ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА
37 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БИЛКИ ОТ КУЛТИВИРАНИ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ
38 Декларация за регистрация на собственици на пчелни семейства
39 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
41 определяне на място за спирка по международни линии
42 определяне на маршрут и издаване на разрешение за извънгабаритни товари
43 ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ
44 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА ТУРСТИЧЕСКИ ОБЕКТ
45 ПОТВЪРЖДАВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА КАТЕГОРИЯТА НА ТУРСТИЧЕСКИ ОБЕКТ
46 КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ- ДУБЛИКАТ
47ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ
48 издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон
49 ИЗДАВАНЕ НА ПРОПУСКИ ЗА ВЛИЗАНЕ В ЗОНИТЕ И УЛИЦИТЕ, ОГРАНИЧЕНИ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
50 удостоверение за отписване на имот от актовите книги – за имот общинска собственост
51 удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
52 удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
53 Удостоверение за картотекиране
54 ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
55 УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ – ПРОКАРВАНЕ
56 Учредяване право на строеж
57 ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛОЩАДКА – в закрити помещения
58 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА ЗА ПРИЗНАВАНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ (1)
59 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТЯ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕКЛАМНО СЪОРЪЖЕНИЕ В ОБХВАТА НА ПЪТЯ И ОБСЛУЖВАИТЕ ЗОНИ
60 РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА
61 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТЯ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕКЛАМНО СЪОРЪЖЕНИЕ
62. Издаване на превозен билет