1. Заявление и Стандарт Екология- Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири – публична общинска собственост
2. Заявление и Стандарт Екология-Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
3. Заявление и Стандарт Екология-Изменение или допълнение на разрешително за водовземане иили ползване на повърхностен воден обект
4. Декларация Образец №1 по чл.71, ал.2 от ЗООС