1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал
 2. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
 3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал /Комплексна административна услуга/
 4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
 5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път
 6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за втори и следващ път
 7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /Акт за раждане и Акт за смърт/
 8. Издаване на удостоверение за наследници /Комплексна административна услуга/
 9. Издаване на удостоверение за семейно положение
 10. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг и деца
 11. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 12. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена /Комплексна административна услуга/
 13. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 14. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 15. Издаване на удостоверение за постоянен адрес- първи път /Комплексна административна услуга/
 16. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
 17. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
 18. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
 19. Издаване на удостоверение за настоящ адрес- първи път
 20. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 21. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
 22. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес регистриран след 2000 година
 23. Издаване на удостоверение за правно ограничение
 24. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 25. Възстановяване или промяна на име /Комплексна административна услуга/
 26. Промяна в актовете за гражданско състояние
 27. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
 28. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 29. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
 30. Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението
 31. Комплектуване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство /Комплексна административна услуга/
 32. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено па реда на чл.155 от СК и по право – чл.173 от СК) /Комплексна административна услуга/
 33. Припознаване на дете
 34. Признаване и изпълнение на съдебни или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
 35. Административни услуги за тъжни ритуали
 36. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние