Законът за регионално развитие, в сила от 20.02.2004 г., формулира регионалното развитие като процес на формиране и осъществяване на политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на административно-териториални единици, обединени в райони за планиране на територията на Република България. Общинският план за развитие е средносрочен документ, определящ целите и приоритетите за развитие на общината, както и финансовите ресурси за неговата реализация.

До края на 90-те години Община Червен бряг (както и България като цяло) се е ръководила от директивни планове за развитие, отразяващи идеите на централната държавна власт. Демократизацията на обществото отхвърля идеята за подобен тип планиране, но това довежда до липса на каквото и да е планиране във всички степени на управление и сфери на обществения живот. Към момента осезаемо се чувства необходимостта от нов тип индикативно планиране, което да посочи тенденциите в развитието на общината в общественозначимите сфери на живот, да оптимизира усилията на общинските, регионалните и държавни власти, както и на представителите на местния бизнес и неправителствените организации.


pdfИзтегли като pdf файл