1. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Червен бряг

2. Инструкция за организиране на деловодната дейност и документооборота в Община Червен бряг

3. Харта на клиента

4. Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Община Червен бряг

5. Правила за работа в система за електронен обмен на съобщения в община Червен бряг

6. Устройствен правилник 2019-2023

7. Процедури за архивиране и възстановяване на данни Червен бряг

8. Процедура за създаване на електронна поща