Решение № 13/03.12.2015 г. на ОбС – Червен бряг

Решение № 511/24.02.2017 г. на ОбС – Червен бряг

Решение № 516/13.03.2017 г. на ОбС – Червен бряг

Решение № 613/25.05.2017 г. на ОбС –Червен бряг

Решение № 1025/30.07.2018г. на ОбС –Червен бряг

Решение № 1145/21.01.2019г. на ОбС –Червен бряг

Решение № 1174/31.01.2019г. на ОбС –Червен бряг

Решение №1214/27.02.2019г. на ОбС- Червен бряг

Решение №1300/23.04.2019г. на ОбС – Червен бряг

 

Комисия по финансово-стопанска  политика, бюджет и общинска собственост в състав от 7 съветници:

 

Председател: Румен Маринов Пенков

Зам. председател:   

Членове: Йотко Цветомилов Петков

Петко Ивайлов Петков

Явор Владимиров Бакърджиев

Данка Маринова Димитрова

Марио Киров Рангелов

Ганка Нинова Василева

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология в състав от 7 съветници:

 

Председател: Георги Максимов Георгиев

Зам. Председател: Данка Маринова Димитрова

Членове: Петьо Максимов Георгиев

Петко Ивайлов Петков

Павлин Благоев Фильовски

Николай Валентинов Милев

Ганка Нинова Василева

 

Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси  в състав от 7 съветници:

 

Председател: Красимир Алеков Евтимов

Зам. Председател: Тодор Иванов Тодоров

Членове: Николай Петров Димитров

Десислав Василев Иванов

Петя Владимирова Димитрова

Мирослав Митков Макавеев

Пламен Иванов Спасов

 

Комисия по земеделие, гори и водно стопанство в състав от 7 съветници:

 

Председател: Марио Киров Рангелов

Зам. Председател: Петьо Максимов Георгиев

Членове: Красимир Алеков Евтимов

Цветомил Симеонов Кръстев

Атанас Цветанов Атанасов

Павлин Благоев Фильовски

Йотко Цветомилов Петков

 

Комисия по образование, култура и вероизповедания в състав от 7 съветници:

Председател: Мирослав Николов Михайлов

Зам. Председател: Петя Веселинова Митрашкова

Членове: Георги Максимов Георгиев

Ася Кирова Рангелова

Сашо Иванов Плючарски

Румен Маринов Пенков

Георги Христов Георгиев

 

Комисия по здравеопазване , младежта и спорта в състав от 7 съветници:

 

Председател:          Даниел Кръстев Иванов

Зам. Председател: Цветомил Симеонов Кръстев

Членове: Николай Георгиев Мишовски

Тодор Иванов Тодоров

Десислав Василев Иванов

Петя Владимирова Димитрова

Николай Валентинов Милев

 

Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни технологии в състав от 7 съветници:

 

Председател: Георги Христов Георгиев

Зам. Председател: Ася Кирова Рангелова

Членове: Николай Георгиев Мишовски

Мирослав Митков Макавеев

Сашо Иванов Плючарски

Атанас Цветанов Атанасов

Радко Стефанов Георгиев

 

Комисия по транспорт, законност, обществен ред, сигурност и граждански права в състав от 7 съветници:

 

Председател: Пламен Иванов Спасов

Зам. Председател: Явор Владимиров Бакърджиев

Членове: Николай Петров Димитров

Мирослав Николов Михайлов

Петя Веселинова Митрашкова

Даниел Кръстев Иванов

Радко Стефанов Георгиев

 

Комисия по „Противодействие на корупцията “  в състав от 7 съветници

 

Председател: Николай Петров Димитров

Зам. Председател: Сашо Иванов Плючарски

Членове: Атанас Цветанов Атанасов

Ася Кирова Рангелова

Петко Ивайлов Петков

Десислав Василев Иванов