Кабинет на Кмета

Секретар на кмета - Даринка Вълчанова


Телефон: ++ 359 659 927 08
Факс: ++ 359 659 923 51
E-mail: [email protected] 

град Червен бряг, п. к. 5980
улица "Антим I№1


ОТДЕЛ „АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

Телефон: ++ 359 659 9 41 18  
град Червен бряг, п. к. 5980
улица "Антим I№1
ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

Телефон: ++ 359 659 941 54
E-mail: 
cuig@chervenbryag.bg 
град Червен бряг, п. к. 5980
улица "Антим I№1