Промишленост

Основната производствена дейност на предприятията, намиращи се на територията на общината, е в областта на военната промишленост, машиностроенето, трикотажната индустрия и хранително-вкусовата промишленост. Въпреки че структурата на промишлеността, с изключение на дървопреработващия сектор, е съхранена, общата икономическа криза в страната, през последните години, се е отразила неблагоприятно върху състоянието на промишлеността: непълно и недостатъчно ефективно използване на производствените мощности, ограничени производствени възможности, остаряла техника и технологии, недостатъчни инвестиционни възможности, неефективен следприватизационен контрол, недостатъчна осигуреност с пазари, недостатъчно развита и поддържана инфраструктура и др. В стратегията на общината за бъдещото развитие на промишлеността се предвижда решаването на тези и други проблеми. Положителен елемент в това развитие е навлизането на чужди капитали в редица предприятия (австрийски, италиански, германски, френски, гръцки).

Селско и горско стопанство

Природните и климатични условия оказват положително влияние върху развитието на селското и горското стопанство. Общината разполага с 485 785 дка земеделска земя, от които 259 460 дка обработваема, 16 567 дка трайни насаждения и 66 948 дка горски фонд. Земеделските земи се обработват от 12 земеделски кооперации, 3 частни сдружения, 18 арендатори и от частни стопани. Приоритетно се явява растениевъдството, като най-голям е делът на зърнените култури. Освен тях се отглеждат технически и фуражни култури, и трайни насаждения. Добро развитие има зеленчукопроизводството, което задоволява основно личните нужди на селските стопани. Също така добро развитие има и животновъдството (говедовъдство, свиневъдство, птицевъдство).

Проблемите в селското и горското стопанство на общината са свързани главно с остарялата техника, ниската земеделска култура на населението, липсата на инвестиции, недостатъчните пазари и др. В стратегията на общината бъдещото развитие на селското стопанство е свързано с необходимостта от предоставяне на общинска земя за изграждане на семейни ферми и смесени дружества с участие на инвеститори, оземляване на безимотни и малоимотни, отпускане на кредити, създаване на нови трайни насаждения, създаване на зеленчукови градини за стокова продукция, повишаване квалификацията на селските стопани, създаване на реален пазар на земята и др.