Екология в община Червен бряг

Територията на общината – 485 кв. км.

Земеделска земя – 419 250 декара.

Горски фонд – 57 413 декара.

Природни богатства – кариерни материали (пясък, чакъл, баластра и др.).

Екология в община Червен бряг

На територията на община Червен бряг има 37 защитени природни местности.

Екология в община Червен бряг

Природни забележителности:

  • скални образувания „Куклите“ в местността „Улея“ в землището на село Реселец;
  • тектонски гребен „Калето“ в землището на село Реселец;
  • водопад „Скока“ в землището на село Реселец;
  • „Хайдушка пещера“ в местността „Скока“ при село Девенци;
  • скален мост „Седларката“ в местността „Езерото“ в землището на село Ракита.

Води – река Искър – приемник III категория, река Златна Панега – приемник II катергория.

Има пречиствателна станция за отпадни води, изградена с европейски средства по т.нар. проект „Воден цикъл“. Станцията  е в експлоатация от декември 2015 г.

пр_ст1

Съоръжението отговаря на изискванията на Националната програма за изграждане на градски пречиствателни станции за отпадни води за населени места с над 10 000 еквивалентни жители.

пр_ст2

С изграждането на пречиствателната станция се прекрати изхвърлянето на непречистени отпадни води в река Искър.  Към съоръжението са присъединени 100% от населението на гр. Червен бряг.

Екология в община Червен бряг

Въздух – няма регистрирани изпускания на вредни емисии.

Почви – няма регистрирани замърсявания на почвите. Почистени терени от битови и строителни отпадъци.