Отдел „Администриране на местните данъци и такси” е структурна единица на Община Червен бряг от 01.12.2005 г. Помещава се в сградата на Община Червен бряг, ул. „Иван Вазов“ № 1  – до пощата. Основна функция на отдела е установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци и такса битови отпадъци.

Телефони за контакт:
0659/ 9 41 18 – началник отдел и инспектори
0659/ 9 20 79 – счетоводител и касиер-събирачи

 

word Действащи ставки на местните данъци

word Такса битови отпадъци, размер и начин на определянето й

word Срокове и начини на плащане на местните данъци и такса битови отпадъци

linkСъобщения по чл. 32 от ДОПК

link Услуги/Формуляри

linkОбявления за публични продажби

word Административнонаказателни разпоредби по ЗМДТ.