Приета от Общински съвет гр. Червен бряг с Решение №41/30.12.2019 год., актуална към януари 2020 год.

Структура 2020