Приета от Общински съвет гр. Червен бряг с Решение №280/27.06.2016 год., актуална към септември 2017 год.