1. Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти; 
  2. Регистър на търговските дружества с общинско участие; 
  3. Регистър на рекламните елементи;
  4. Регистър на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения; 
  5. Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници;
  6. Регистър на категоризираните туристически обекти; 
  7. Регистър на концесиите; 
  8. Регистър на общинската собственост; 
  9. Регистър на търговските обекти; 
  10. Регистър на язовирите; 
  11. Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания;
  12. Регистър на пчелини и пчелни семейства; 
  13. Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване;
  14. Регистър по приватизация; 
  15. Регистър на даренията; 
  16. Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити; 
  17. Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост; 
  18. Регистър на обществените поръчки; 
  19. Държавен план-прием за гимназиите на територията на Общината; 
  20. Списък на училищата и детските градини; 
  21. Регистър на военните паметници на територията на Общината; 
  22. Регистър на недвижимите културни ценности; 
  23. Регистър на читалища;
  24. Регистър на социалните услуги; 
  25. Регистър на спортните клубове;
  26. Регистър на заявленията за достъп до информация;
  27. Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общинския съвет; 
  28. Регистър на домашните и безстопанствени кучета;
  29. Списък на издадените общи административни актове;
  30. Регистър на лекарските практики;
  31. Регистър на детските градини
  32. Регистър НПО
  33. Международно сътрудничество и евроинтеграция
  34. Регистър на проектите
  35. Регистър на издадените Разрешения за строеж
  36. Регистър на издадените Удостоверения за въвеждане в експлоатация
  37. Регистър на издадените актове за разрешаване изработване на ПУП и измененията им
  38. Регистър на заповеди за одобряване на ПУП и ИПУП