1. Заповед РД-09-456/ 04.08.2017 г. – Комисия за установяване на обстоятелства за извършване на адресна регистрация.
 1. Заповед РД-09-458/08.08.2017 г. – Вътрешно-компенсаторни промени по бюджета на  гр. Червен бряг за 2017 г.
 1. Заповед РД-09-459/08.08.2017 г. – Вътрешно-компенсаторни промени по бюджета на ОбСУ ДСП-Червен бряг за 2017 г.
 1. Заповед РД-09-460/08.08.2017 г. – Предоставянето на достъп до обществена информация.
 1. Заповед РД-09-475/15.08.2017 г. – Вътрешно-компенсаторни промени по бюджета на кметство с. Девенци за 2017 г.
 1. Заповед РД-09-492/25.08.2017 г. – Образуване на избирателна секция на територията на община Червен бряг.
 1. Решение РД-09-501/30.08.2017 г.  – Одобрение на обявление за изменение или допълнителна информация.
 1. Заповед РД-09-505/31.08.2017 г. – Вътрешно-компенсаторни промени по бюджета на кметство с. Сухаче за 2017 г.
 1. Заповед РД-09-506/31.08.2017 г.  – Извършване на актуализация по бюджетите на второстепенни разпоредители във връзка с ФО № 38/23.08.2017г. на МС. 
 1. Заповед РД-09-511/04.09.2017 г.  – Военен отчет на български граждани и техника за мирно и военно време преглед на готовността за използването на техниката-запас с мобилизационно назначение.  
 1. Заповед РД-09-515/05.09.2017 г. – Комисия за проверка на постъпилите заявления и сигнали за кастрене и сеч на дървета по реда на ЗУТ.
 1. Заповед  РД-09-517/05.09.2017 г. – Определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на с. Сухаче.
 1. Заповед РД-09-518 /07.09.2017 г. – Определяне на длъжността „Мл. експерт Дирекция АПИО“ за конкурсна, съгласно ЗДСл. 
 1. Заповед РД-09-519/07.09.2017 г.  – Определяне на длъжността „Гл. експерт Дирекция – Хуманитарни дейности“ за конкурсна, съгласно ЗДСл
 2. Заповед РД-09-523/08.09.17 г. – Определяне на постоянна комисия със задача: изготвя, предлага и издава разрешителни за отсичане и изкореняване до пет дървета и на лозя до 1 декар по чл.32, ал.2 от ЗОСИ
 3. Заповед РД-09-524/11.09.2017 г.-Определяне на местата за поставяне на нагледни агитационни материали във връзка с произвеждането на частични местни избори за кмет на кметство с. Сухаче на 08.10.2017 г.
 4. Заповед РД-09-527/13.09.2017 г. – Организиране на изнесено работно място в с. Радомирци във връзка с изискванията на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, безопасността на движението, опазване на общественото и лично имущество и чистотата на територията на гр. Ч. бряг.
 5. Заповед РД-09-532/14.09.2017 г.- Здравните кабинети в населените места в изпълнение на дейностите на Приложение №4 от Наредба №3 на МЗ за здравните кабинети в детските заведения и училищата.
 6. Заповед РД-09-558/25.09.2017 г. – Образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Червен бряг.