П Р О Г Р А М А 

за  управление на кмета на община Червен бряг

за мандат 2015-2019 година

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Програмата за управление за мандат /2015-2019г./ е разработена на основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА. Тази програма е отворен документ, който може да бъде допълван в процеса на нейното изпълнение.

Програмата е съобразена  с поетите ангажименти с Предизборната платформа, основните  цели и  приоритети на регионално развитие и Актуализацията на Общинския план за развитие на община Червен бряг 2014-2020 г., както и с действащите нормативни актове по отношение развитието на  всички направления на общинските дейности. Новите предложения за изпълнението на конкретни проекти са допълнение и естествено продължение  на този план  и са изведени основни тенденции за управление в периода до 2019 г.

Предвижда се управлението на Община Червен бряг да бъде отворено към националната политика за регионално развитие, като се осигурят достатъчно надеждни основи за техническа подготовка и разработване на успешни проекти по Оперативните програми на ЕС. В тази връзка и в изпълнение на законодателството, регламентиращо местната власт, Програмата е насочена към провеждането на  последователна и настойчива  политика  за  привличане на допълнителни финансови ресурси от Европейските фондове, което  ще позволи подобряването  на местната  инфраструктура,  осигуряването на  по-добра, по-съвременна и  качествена образователна, здравна и социална среда.

Програмата е съобразена  със следните  характерни особености на нашия район:

  1. Демографски срив и  възрастова структура на населението, повсеместно застаряване и тенденция към обезлюдяване на някои села, което в момента ни прави икономически неперспективни;
  2. Висока безработица – 25,9% –  далеч над средната за страната, която е 10%, а за област Плевен –15,6 % /към м. декември 2015г./;
  3. Слаба и недоразвита икономика;
  4.    Амортизирана и зле поддържана  инфраструктура – пътища, улици, водоснабдителна и съобщителна мрежа;
  5.     Екологични проблеми, възникнали най – вече от липса на депа за отпадъци, наличие на нерегламентирани сметища.

Програмата се придържа към постигането на ВИЗИЯТА на Община Червен бряг, определена  с Общинския план за развитие   2014-2020  година:

Община Червен бряг – със съхранена красива и чиста природа, с модерно и проспериращо селско и горско стопанство, с подобрена и доизградена техническа и социална инфраструктура, с достоен жизнен стандарт на населението – образовани, здрави, трудещи се и спокойни за бъдещето си хора.

 

ОСНОВНА ЦЕЛ  НА ПРОГРАМАТА

Обединяване на наличните и привличане на нови  ресурси за превръщане на община Червен бряг в  привлекателно място за живот, труд и отдих; екологично селско стопанство; развитие на бизнеса и туризма; устойчив икономически  растеж с ефективни малки и средни предприятия; съответстваща образователна, здравна и социална среда и запазени културни традиции и чиста природа.

 

СПЕЦИФИЧНИ   ЦЕЛИ

  1. Възраждане и стимулиране развитието на съвременна икономика.

2.Реализиране на местна политика, съобразно изискванията на Европейския съюз, за постигане на значително по-добра жизнена среда и условия за реализация на жителите в общината.

  1. Насърчаване на малкия и среден бизнес.
  2. Подобряване на инфраструктурата – чиста природа, устойчиво развитие на населените места.
  3. Диалог с гражданите, разширяване на възможностите за участието им в процеса на вземане на решения.
  4. Развитие на добър административен капацитет.

 

ПРИОРИТЕТИ

І. Подобряване жизнения стандарт на населението.

ІІ. Изграждане и поддържане на модерна, надеждна и адекватна на потребностите общинска инфраструктура и опазване на околната среда.

ІІІ. Създаване на модерна и просперираща  местна икономика.

 

МЕРКИ  И  ДЕЙНОСТИ

ПО ПРИОРИТЕТ І 

„ПОДОБРЯВАНЕ ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО” 

Мярка I.1. Реализиране на програми за повишаване на заетостта и адаптиране към новите изисквания на пазара на труда.

Мярка I.2. Повишаване на административния капацитет и подобряване на административното обслужване.

Мярка I.3. Развитие на гражданското общество; опазване на обществения ред.

Мярка I.4. Оптимизиране на образователната система.

Мярка I.5. Подобряване на здравното обслужване.

Мярка I.6. Подобряване на социалните услуги и работата със специфични социални групи.

Мярка I.7. Развитие на културата и спорта.

Мярка I.8. Инвестиране в младите хора и стимулиране на активното им участие в социално-икономическия живот на общината. Организиране на инициативи за осмисляне на свободното време на младежта.

 

Дейности по изпълнение на приоритет I Срок на изпълнение Очаквани резултати
Мярка I.1. Реализиране на програми за повишаване на заетостта и адаптиране към новите изисквания на пазара на труда

 

I.1.1. Участие в национални  и Европейски  програми за заетост. ежегодно Намаляване на трайната безработица,намаляване на броя на лицата, получаващи социални помощи, подпомагане на младите хора за тяхната трудова реализация, подпомагане на инвалидите и пенсионерите и др.
I.1.2. Разработване и прилагане на местни инициативи за заетост Регионални програми за развитие. ежегодно Осигуряване на заетост.
I.1.3. Квалификация и преквалификация. ежегодно Повишаване на конкурентноспособността на безработните в  пазара на труда.
Мярка I.2. Повишаване на административния капацитет и подобряване на административното обслужване

 

I.2.1. Използване на възможностите на ОП и ИПАЕИ за участие на служителите от Общинска администрация в курсове за обучение и семинари. 2016 – 2019 Укрепване на институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси в публичните институции; привличане на млади и образовни  хора за работа в администрацията;интегриране на служители в неравностойно положение в администрацията; споделен опит.
I.2.2. Архивиране на картотечните регистри на населението и преминаване изцяло към поддържането на техния електронен еквивалент. 2016 – 2017 Подобрено административно обслужване на населението, най-вече от  кметствата, без да се налага посещение в общинския център.
I.2.3. „Заснемане” информацията от старите Регистри на населението и въвеждане съдържанието им в ЛБД „Население”. 2019 Запазена информация в регистрите и създадена възможност за тяхното ползване в годините напред.
I.2.4 Изграждане и внедряване на електронна система за обслужване и управление на административните услуги, свързана със сигурността на информацията, в съответствие с изискванията  на международния стандарт ISO/IEC 27001. 2016 – 2017 Осигуряване на по-качествени и по-достъпни услуги за гражданите и бизнеса.
Мярка I.3. Развитие на гражданското общество; опазване на обществения ред

 

I.3.1. Сътрудничество с неправителствени и граждански организации за кандидатстване с проекти по Европейски и други програми. 2015 – 2019 Привличане на допълнителни средства от финансиращи програми.
I.3.2. Провеждане на публични обсъждания  по приоритетни въпроси, касаещи интересите на населението. 2015 – 2019 Участие на гражданите в местното самоуправление.
I.3.3. Делово сътрудничество и диалог с институциите при бедствия, аварии и кризи – Община, Полиция, РСПБЗН, Гражданска защита, Общинска ветеринарна служба, РЗИ  и  ДЛС. 2015 – 2019 Предотвратяване и недопускане  на кризи.
I.3.4. Превантивна дейност сред младежите срещу разпространение и употреба на наркотични вещества, хулигански прояви, детска престъпност. 2015 – 2019 Намаляване и ограничаване на престъпленията от и срещу учащите.
Мярка I.4. Оптимизиране на образователната система

 

I.4.1. Поддържане на адекватна мрежа на детските градини в община Червен бряг. Оптимизиране на училищната мрежа в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищно образование:

–          промяна в структурата на общинските училища;

–          промяна при професионалните гимназии.

 

 

 

2016 – 2017

 

 

2017 – 2019

Стимулиране на учениците и семействата им да живеят на територията на общината.Обвързване на професионалното обучение с нуждите на местния бизнес.
I.4.2. Проект и изпълнение на сградна газова инсталация на:      СОУ,,Христо Смирненски“- Койнаре ,ОУ,,Хр.Ботев“-с.Чомаковци, ОУ,,Отец Паисий“-с.Радомирци /собствено финансиране/. 2016 Подобряване енергийната ефективност на сградния фонд на училищата.Оптимизиране на разходите за отопление.
I.4.3. Включване на училищата и детските градини от общината в училищни,национални и оперативни програми по Европейски проекти. /собствено или външно финансиране/. 2016 – 2019 Ограмотяване на неграмотни и слабограмотни до общообразователна и професионална подготовка; осигуряване на модерно образование и обучение; образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
I.4.4. Доставки на оборудване и обзавеждане в детските градини в община Червен бряг /собствено или външно финансиране/. 2016 – 2019 Подобряване на материално-техническата база.
I.4.5. Издигане ролята на Центъра за работа с деца чрез промяна в статута и финансирането му. Разширяване на дейността му. 2016 – 2017 Организиране на свободното време на децата и учениците. Осъществяване на социални контакти, образователна и спортна култура.

 

 

Мярка I.5. Подобряване на здравното обслужване

 

I.5.1. Актуализация на общинската здравна политика, подкрепа на ,,МБАЛ – Червен бряг“ ЕООД и ,,ДКЦ I – Червен бряг“ съобразно съвременните изисквания за качествена медицинска помощ. 2015 г.- 2019 г.  Привличане на нови специалисти,обновяване на медицинската апаратура, подобряване на взаимодействието на болничната и доболнична помощ с активното участие на местните органи на самоуправление.
I.5.2. Използване на възможностите на Оперативните програми през програмния период. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на ДКЦ – I по доверителен екофонд. 2016 – 2019 Осигуряване на подходяща и рентабилна здравна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в общината. Подобряване енергийната ефективност на сградния фонд.
I.5.3. Кандидатстване по проекти с цел повишаване здравната култура на населението и в частност на уязвимите групи. 2015 – 2019 Повишаване качеството на лечебната и диагностичната дейност, специфичните предизвикателства за здравето на ромите.
Мярка I.6. Подобряване на социалните услуги и работата със специфични социални групи

 

I.6.1. Увеличаване капацитета на „Обществената  трапезария ”, услугите:  ,,Личен асистент“, ,,Социален асистент“ и ,,Домашен помощник“ /външно финансиране/, ДСП. 2015 – 2019 Подкрепа и грижа в семейна среда за голяма част от хората с установени трайни увреждания и самотно живеещи възрастни хора от Община Червен бряг; задоволяване на потребностите им от храна.
I.6.2. Разширяване обхвата на социалните услуги, предоставяни от ЦОП и ДЦДМУ гр.Червен бряг. Насърчаване на приемната грижа и осиновяване на деца в община Червен бряг. 2016 – 2019 Предоставяне на социални, правни и психологически консултации на уязвими семейства с деца. Дневни, полудневни и почасови грижи за деца с физическо, интелектуално, речево и емоционално нарушено здраве. Практическа подкрепа, съдействие и изграждане на родителски капацитет в процеса на отглеждане на изведените деца.
I.6.3. Проект и изпълнение на сградна газова инсталация в ЦНСТ – гр.Червен бряг и ЗЖ – V квартал. 2016 – 2017 Продължаване дейността на двете социални услуги, оптимизиране на разходите за отопление.
I.6.4. Изграждане на нови детски площадки и поддържане на съществуващите такива /чрез кандидатстване по програми/. 2016 – 2019 Осигурено място за отдих и подобряване жизнената среда.
I.6.5. Кандидатстване по Програми, свързани с подобряване и подпомагане живота и ежедневието на хора от специфични социални групи. 2016 – 2019

 

Подобрено качеството на живот на хората със специфични и социални потребности.
I.6.6. Реализиране на услугата по проект ,,Достоен и независим живот в общността” по ОП ,,Развитие на човешките ресурси“. Изграждане на ЦРСИ за възрастни хора и ЦНСТ за стари хора. 2016 – 2018

 

 

2019 – 2020

Предоставяне на почасови услуги  на хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване.
I.6.7. Подобряване на материално-техническата база на социалните заведения, клубове на пенсионера и хората с увреждания. Изготвяне и приемане на Наредба за дейността на пенсионерските клубове в общината. 2015 – 2019

 

 

2016

Подобрени характеристики на сградния  фонд.
 

Мярка I.7. Развитие на културата и спорта

 

 

I.7.1. Насърчаване и подкрепа на самодейността и художественото творчество като източник на духовност и родолюбие; провеждане на традиционния Червенобрежки панаир

и  родовите събори по населените места.

2015-2019 г Съхраняване на традициите и създаване на нови духовни ценности. Поддържане на общинския културен календар, включващ прояви от местен, регионален и  национален характер.

 

 

I.7.2. Основни и текущи ремонти на читалища, църкви и други културни обекти/чрез кандидатстване по Европейски проекти/.Изготвяне на проект за реконструкция, модернизация и мерки за енергийна ефективност на читалище ,,Н.Й.Вапцаров – 1908“. 2016-2019 г Създаване на условия за културна и обществена дейност. Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд .
I.7.3. Осигуряване на ново оборудване и обзавеждане на културни организации.  / кандидатстване по проекти/. 2016-2019 Обогатяване на материално – техническата база. Съживяване и разнообразяване на културния живот в общината  и неговото приобщаване към европейските културни ценности.

 

I.7.4. Проект ,,Изграждане на спортен комплекс в ЖК      ,,Победа“ /изготвен, търсене начин за финансиране и реализиране/. 2016 – 2019 Възможност за спорт на децата и младежите в общината и допълнително обезпечаване на дейността на спортните клубове.
I.7.5. Организиране на спортни прояви; предоставяне на общинската спортна база за ежедневен достъп на граждани за активен спорт, при предварително изготвени правила за ползването й; прилагане на ясен и точен механизъм относно общинското финансирането на спортните клубове. 2016 – 2019 Развиване на спортни умения.
Мярка I.8. Инвестиране в младите хора и стимулиране на активното им участие в социално-икономическия живот на общината. Организиране на инициативи за осмисляне на свободното време на младежта

 

I.8.1. Проучване на възможностите за въвеждане на стипендии за обучение на специалисти, от които се нуждае общината. 2016 – 2019 Привличане на специалисти за здравеопазването, образованието и други проблемни дейности.
I.8.2. Разработка, защита и реализация на проекти за младежки дейности, реализирани от Европейските фондове , чуждестранни и национални  донори. 2016 – 2019 Повишаване позитивните възможности за личностна , социална и професионална реализация на младите хора.
I.8.3. Провеждане на прояви, насочени към младите хора съвместно с НПО и граждански сдружения на територията на община Червен бряг. 2016 – 2019

 

Повишени възможности за осмисляне свободното време на младите хора.

 

МЕРКИ  И  ДЕЙНОСТИ

ПО  ПРИОРИТЕТ  ІI 

„ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МОДЕРНА, НАДЕЖДНА И АДЕКВАТНА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

 

Мярка II.1. Подобряване и благоустрояване на градската среда.

Мярка II.2. Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане на нова пътна инфраструктура в община Червен бряг.

Мярка II.3. Осигуряване на достатъчно и качествено водоснабдяване;  частична рехабилитация на водопроводните мрежи.

Мярка II.4.Реализиране на мерки за енергийна ефективност.

Мярка II.5. Екология и подобряване качеството на  околната среда.

Мярка II.6. Усъвършенстване управлението на отпадъците.

 

Дейности по изпълнение на приоритет II Срок на изпълнение Очаквани резултати
Мярка II.1. Подобряване  и благоустрояване на градската среда

 

II.1.1. Изработване на Общ устройствен план на община Червен бряг. 2016 – 2019 Подобряване на инфраструктурата на общината.
II.1.2. Изработване на концепция, проект и реконструкция на общински пазар в гр.Червен бряг. 2016 – 2017 Промяна на облика на общинския пазар.
II.1.3. Изработване на проект и изпълнение на вертикална планировка на  МБАЛ – Червен бряг ЕООД и проект и изграждане на социален дом в 4-ти корпус на общинската болница. 2016 – 2019 Подобряване на инфраструктурата. Разкриване и предоставяне на нова социална услуга.
II.1.4. Проект ,,Паркоустройство и благоустройство на ЖК      ,,Победа“ /изготвен, търсене начин за финансиране и реализиране/. 2016 – 2019 Подобряване облика и инфраструктурата на ЖК ,,Победа“.
II.1.5. Отстраняване констатации по доклади за контрол на безопасността на площадки за игра на открито. ежегодно Осигуряване безопасни условия за здравето на децата при използване на съоръженията на площадките.
       
Мярка II.2. Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане на нова пътна инфраструктура в Община Червен бряг
 
II.2.1. Извършване на обследване и оценка на експлоатационно-техническото състояние на всеки един път и ефективността от пътно-ремонтни работи. ежегодно Предвиждане на средства за навременно изпълнение на дейностите по ремонта.
II.2.2. Текущ ремонт и поддръжка на уличната мрежа в гр.Червен бряг и населените места в общината. ежегодно Реконструирани пътища. Засилване на инвеститорския контрол при ремонтните дейности.
II.2.3. Конструктивно обследване и рехабилитация на мост в с.Глава и два моста в с. Радомирци 2016 – 2019 Ремонтирани мостови съоръжения.
II.2.4. Основен ремонт на път гр.Червен бряг – с.Сухаче с прилежащи технически съоръжения/мост на р.Искър/. 2016 – 2019 Ремонтирани пътища и мостово съоръжение.
II.2.5. Проектиране и изграждане на Северен обходен път III- 306 – Маркова могила – V- ти квартал по КВС за землището на гр.Червен бряг. 2016 – 2019 Изготвен проект и финансиране .
II.2.6. Проектиране и изграждане на Южен обходен път ул. ,,Васил Левски“ – бул. ,,Европа“ 2016 – 2019 Изготвен проект и финансиране.
Мярка II.3. Осигуряване на достатъчно и качествено водоснабдяване; реконструкция и изграждане на канализационни мрежи
II.3.1. Частична рехабилитация на В и К мрежата на територията на общината. 2016 – 2019 Подобряване на В и К инфраструктурата.
Мярка II.4. Реализиране на мерки за енергийна ефективност

 

II.4.1. Изготвяне на проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на РСПАБ и Социална служба – Червен бряг. 2016-2019 Подобряване на сградния фонд и мерки за енергийна ефективност.
II.4.2. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на ЕПЖС. Пълно съдействие от страна на общината по НП за енергийна ефективност в многопрофилните жилищни сгради. 2016 – 2019 Подобряване на сградния фонд и мерки за енергийна ефективност.
II.4.3. Периодична проверка на ефективността на уличното осветление на града и селищата от общината. Мерки за въстановяване и оптимизиране на осветлението. ежегодно Намаляване на разходите за електричество.
Мярка II.5. Екология и подобряване качеството на  околната среда

 

II.5.1. Насърчаване, толериране и легитимиране на  интереса от страна на фирми и предприятия от територията на общината към създаване на зелени площи в пространството около работните им помещения. Стимулиране на добри практики. Въвеждане на годишен приз за частни лица и фирми. ежегодно Чисти и поддържани обществени територии. Осигурена привлекателна и здравословна околна среда.
II.5.2. Възстановяване и облагородяване на съществуващи паркове, градини, предблокови и междублокови пространства, зелени площи, алеи и други екологично и ергономично издържани архитектурни елементи в общината. 2016 – 2019

 

Подобряване на екологичната картина в община Червен бряг.
II.5.3. Проект за изграждане на приют за безстопанствени животни в гр.Червен бряг. 2016 – 2019

 

Намаляване броя на безстопанствените животни.
II.5.4. Подобряване на състоянието на съществуващите гробищни паркове в общината. ежегодно Осигурен нормален достъп на гражданите до гробовете на близките им.
II.5.5. Създаване на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение. 2016 – 2019 Поддържане на привлекателна околна среда.
Мярка II.6. Усъвършенстване управлението на отпадъците

 

II.6.1. Закриване на съществуващото депо за битови отпадъци в гр.Червен бряг и изграждане на крайречен парк. 2015-2019 Подобряване на екологичната картина в община Червен бряг.
II.6.2. Прилагане на система от мерки за контрол и санкции за лицата и фирмите, създаващи нерегламентирани сметища. ежегодно Повишена екологична култура за облика на общината.

 

 

МЕРКИ  И  ДЕЙНОСТИ ПО  ПРИОРИТЕТ  ІII 

„СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА И ПРОСПЕРИРАЩА  МЕСТНА ИКОНОМИКА”

 

Мярка III.1. Подобряване на информационното обслужване на местните селскостопански производители.

Мярка III.2. Активна политика за промоция потенциала на общината и привличане на външни инвестиции.

Мярка III.3. Подобряване информираността на бизнеса. Повишаване на предприемаческите умения. Активно местно и публично – частно партньорство. Разрастване на местния бизнес в перспективни малки и средни предприятия.

Мярка III.4. Адекватно управление на финансовите ресурси на общината.

Мярка III.5. Ефективно управление на собствеността на община Червен бряг.

Мярка III.6. Максимално използване на възможностите, които предоставят европейските фондове.

Мярка III.7. Развитие на туристическия потенциал на общината.

Мярка III.8. Ефективно трансгранично сътрудничество.

 

Дейности по изпълнение на приоритет III Срок на изпълнение Очаквани резултати
Мярка III.1. Подобряване на информационното обслужване на местните селскостопански производители

 

III.1.1. Провеждане на разяснителни кампании. 2016 – 2019 Информирани земеделски производители и стопани.
Мярка III.2. Активна политика за промоция потенциала на общината и привличане на външни инвестиции

 

III.2.1. Публикуване в пресата и на интернет страницата на общината на регистър със свободните имоти / сгради, терени, дворни места, земи, язовири, помещения/ с предложение за инвестиционни намерения. ежегодно Информираност на  външни и местни инвеститори за потенциала на общината.
Мярка III.3. Подобряване информираността на бизнеса. Повишаване на предприемаческите умения. Активно местно и публично – частно партньорство. Разрастване на местния бизнес в перспективни малки и средни предприятия

 

III.3.1. Разработване на оптимално функционираща интернет страница на общината. постоянен Лесен и бърз достъп до обществена информация за бизнеса, прозрачност.
III.3.2. Насърчаване на диалога между представители на бизнеса и бюрото по труда за намиране на оптимално решение в търсенето и предлагането на пазара на труда. постоянен Подобряване на комуникацията между ресорните  институции.
Мярка III.4. Адекватно управление на финансовите ресурси на общината

 

III.4.1. Приемане на ясни приоритети и реално изпълними цели, свързани със стабилизиране на общинския бюджет. Публичност в процеса на съставяне, приемане, изпълнение и отчет. 2015 – 2019 Ефективно управление на общинския бюджет.
III.4.2. Осигуряване на прецизност при изразходване на финансовите средства от общинския бюджет с цел постигане на устойчив  резултат. 2015 – 2019 Максимално ограничаване на разходите с еднократен ефект.
III.4.3. Стимулиране на граждански инициативи за привличане на допълнителни средства от външни източници. 2015 – 2019 Осигурени допълнителни средства за осъществяване на общинските  дейности.
III.4.4. Отговорност за въвеждането на антикорупционни процедури. 2015 – 2019 Прозрачност в управлението.
Мярка III.5. Ефективно управление на собствеността на община Червен бряг

 

III.5.1. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост при община Червен бряг за мандат 2015-2019. 2016 Създадена макрорамка на цялостната визия по управлението на общинската собственост.
III.5.2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –  общинската собственост. ежегодно Конкретизиране на мерките за постигане на целите за управление на собствеността, както и осигуряване на публичен достъп.

 

 

Мярка III.6. Максимално използване на възможностите, които предоставят европейските фондове
III.6.1. Увеличаване на квалификацията на служителите, пряко заети в дейността чрез участие в обучения и семинари. ежегодно Висококвалифициран административен капацитет  и увеличен дял на одобрените за финансиране проекти.
III.6.2. Привличане на подходящи партньори за  кандидатстване  по програми на ЕС с цел максимално усвояване на средства от ЕФ. ежегодно Изградени ефективни публично – частни  партньорства.
 Мярка III.7. Развитие на туристическия потенциал на общината

 

III.7.1. Приемане на Програма за устойчиво развитие на туризма в община Червен бряг през периода 2015 – 2020г. 2015 – 2020 Изясняване на туристическия потенциал и конкретизиране на стратегическите цели за развитието на туризма.
III.7.2. Рекламиране и доразвиване на съществуващите туристически атракции. 2015 – 2019 Създаден атрактивен туристически продукт.
Мярка III.8. Ефективно трансгранично сътрудничество

 

III.8.1. Участие в съвместни трансгранични международни прояви и форуми. 2015 – 2019 Повишена възможност за решаване на общински и надобщински проблеми.
III.8.2. Кандидатстване с проекти по Трансгранични програми с партньорството на общини и НПО от Република Румъния. 2016 – 2019 Привлечени допълнителни средства.

Кмет…………………………

/  инж.Данаил Вълов  /

pdfПрограма за управление на Кмета на Община Червен бряг мандат 2015 – 2019